Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 51/08 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 51/2008
Wójta Gminy   Poświętne

z dnia 27 luty 2008 r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn .zm.) oraz art. 188 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 , poz. 2104 z późn . zm.) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr X/48/2007 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2007 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

Budżet po zmianie:

Dochody                                                                    11 228 053 zł              zał. Nr1

w tym z zadań zleconych                                              2 227 968 zł              zał. Nr 1 a       

 

Wydatki                                                                     11 060 053 zł              zał. Nr 2

w tym z zadań zleconych                                            2 227 968 zł              zał. Nr 2 a

 

Dokonać zmian w planie wydatków                                                               zał. Nr 3

w tym z zadań zleconych                                                                                zał. Nr 3 a

                                                                      

§ 2 

Wykonanie Zarządzenie powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

/-/ Jan Cymerman 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 27.02.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry