Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 50/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i instytucji kultury za 2007 rok.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50/2008
Wójta Gminy Poświętne

z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i instytucji  kultury za 2007 rok.

                                                             

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )    art. 197 ust.1 pkt 2 oraz  art. 199 ust. 1-3   ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1

 

Przyjąć sprawozdanie z   przebiegu   wykonania   budżetu   Gminy Poświętne za 2007 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego   w instytucjach kultury - biblioteki za 2007 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Sprawozdania o których    mowa w § 1 i § 2 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.               

Wójt

/-/ Jan Cymerman 

Metadane

Data publikacji : 27.02.2008
Data modyfikacji : 27.02.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry