Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 49/08 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 49/2008
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 19 lutego 2008 r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr 8/2005 Wójta Gminy Poświętne z dnia 4 maja 2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Poświętnem zmienionego Zarządzeniem Nr 44/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r.,  Zarządzeniem Nr 17/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. oraz Zarządzeniem Nr 29/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r.

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 19  ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2004 r. Nr  21, poz. 2416 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Poświętnem wprowadza się następujące zmiany:

 w § 5 ust. 2 dodaje się pkt 10 w brzmieniu „ 10) realizacja zadań obronnych w stanie stałej gotowości obronnej państwa, którymi kieruje wójt.”

§ 2.

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

            Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 19.02.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry