Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 48/08 zmieniające Zarządzenie Nr 5/02 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów gospodarki kasowej, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, instrukcji inwenta

ZARZĄDZENIE Nr 48/08

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 stycznia 2008 r.

 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 5/02 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów gospodarki kasowej, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, instrukcji inwentaryzacyjnej oraz wykazu ksiąg rachunkowych dla jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem z późniejszymi zmianami.

         Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020) zarządza, co następuje:

  

§ 1 

1. Załącznik Nr 2 Plan kont dla jednostki samorządu terytorialnego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do Zarządzenia nr 5/02 Wójta Gminy Poświętne uzupełnia się o następujące konta;

Konto syntetyczne
Symbol i nazwa

Konto szczegółowe (analityczne)

Urządzenia księgowe

 

1

2

3

 

Zespół 1. Środki pieniężne i rachunki bankowe

 

140

Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne  

 

Konta według rodzajów i wartości papierów wartościowych i innych środków pieniężnych

 

Księga kontowa

K-193

 

 

Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia.

 

221

--------------------------

Należności z tytułu dochodów budżetowych

Konta szczegółowe wg dłużników i wierzycieli

Księga kontowa

K-193

222

-------------------------

Rozliczenie dochodów budżetowych

Konta według rodzaju zrealizowanych dochodów budżetowych

Karta kontowa

K-289

 

 

 

Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

 

840

-------------------------

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Przychody zaliczane do przyszłych okresów według poszczególnych tytułów

Księga kontowa

K-193

2. W załączniku Nr 2 Planu kont dla jednostki samorządu terytorialnego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do Zarządzenia Nr 5/02 Wójta Gminy Poświętne:

1)     skreśla się następujący zapis operacji na koncie:

Konto syntetyczne

nazwa

Konto szczegółowe /analityczne/

Urządzenia księgowe

1

2

3

 

Zespół 1. Środki pieniężne

i rachunki bankowe.

 

139

Inne rachunki bankowe

Konta poszczególnych rachunków bankowych wykazujące:

- sumy zaliczek alimentacyjnych

Karty kontowe

K-280

 

2)     skreśla się następujące konta:

Konto syntetyczne

nazwa

Konto szczegółowe /analityczne/

Urządzenia księgowe

1

2

3

 

Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia

 

245

Rozliczenia dłużników alimentacyjnych

Konta szczegółowe wg dłużników i wierzycieli

Księga kontowa

K-193

3.Zasady klasyfikacji zdarzeń ewidencji na kontach wymienionych w niniejszym Zarządzeniu oraz kontach wymienionych w zał. 2 do Zarządzenia Nr 5/2002 z późn. zm. Wójta Gminy Poświętne są prowadzone w sposób określony w zał. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 142, poz.1020 ).

 

§ 2 

Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian. 

§ 3

 

arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 31.12.2007r.

Wójt Gminy

/ - / Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 29.01.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
GOPS
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry