Rok 2008

Zarządzenie Nr 79/08 w spr. powołania komisji inwentaryzacyjnej

 

 
                                Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 79/2008
                                      Wójta Gminy Poświętne
                                      z dnia 30 grudnia 2008 r.                                                                                                                                                          
 
 
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisj inwentaryzacyjnej
 
                 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:
                                                        § 1
Przeprowadzić inwentaryzację okresową w Urzędzie Gminy w Poświętnem, Referacie Oświaty oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem w g.   stanu na dzień 30 grudnia 2008 roku .
                                                        § 2
Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie :
PRZEWODNICZĄCY   - Marzanna Zagórska
oraz zespół spisowy działający na wyznaczonym polu spisowym.
Niżej wymieniony zespół spisowy przeprowadzi inwentaryzację kasy oraz materiałów na składzie   w g. stanu na dzień 30 grudnia 2008 r.
1.     Hanna Siwak
2.     Krystyna Łuczyk
§ 3
Zobowiązuję Przewodniczącego do pobierania druków spisu z natury od Skarbnika Gminy oraz rozliczania się z nich i sporządzenia protokółu po zakończeniu inwentaryzacji.
 
                                                        § 4
Zobowiązuję Skarbnika Gminy do porównania ilości składników majątku ustalonego w toku spisu z natury z ilością w urządzeniach analitycznych i ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.
 
                                                        § 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej Pani Marzannie Zagórskiej.
                                                        § 6
Ogólny nadzór sprawuje Skarbnik Gminy.
                                                        § 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
       Wójt
/-/ Jan Cymerman

 

Pliki do pobrania

  • ZARZ.
    23.5 KB
    30.12.2008 15:56
Data publikacji 30.12.2008

Rejestr zmian
Autor : JAN CYMERMAN

Osoba publikująca: Marzanna Zagórska


Statystyka strony: 1877 wizyt