Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 76/08 w spra. zmiany uchwały budżetowej na 2008r.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 76/2008
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 19 listopada 2008 r.
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
 
           
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 188 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz §10 pkt. 2 Uchwały Nr X/48/2007 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2008 r.
1)                    Zwiększa się plan dochodów o kwotę 123 785 zł zgodnie z zał. Nr 1 
w tym dochody z zadań zleconych   o kwotę 49 235 zł zgodnie z zał. Nr 1 a
2)                    Zwiększa się plan wydatków o kwotę 123  785   zł zgodnie z zał. Nr 2
w tym wydatki z zadań zleconych   o kwotę 49 235 zł zgodnie z zał. Nr 2 a
3)                    Budżet po zmianie:
 
Dochody                                             -          12 930 206      zł                                                   
w tym z zadań zleconych                        -           2 355 459      zł                                            
Wydatki                                              -          12 510 206      zł
w tym z zadań zleconych                      -           2 355 459      zł                                                                                 
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 4
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
 
 
            Wójt
/-/ Jan Cymerman                                                                                          

                                  

Metadane

Data publikacji : 20.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry