Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 74/08 w spr. określenia stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych

 

ZARZĄDZENIE Nr 74/ 2008 r.
Wójta Gminy Poświętne
z dnia  14  listopada 2008 r.
 
w sprawie określenia stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Poświętne i Jednostkach Organizacyjnych Gminy
 
 
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196 poz. 1631 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Określam następujące stanowiska pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „poufne”:
 
1)      Wójt Gminy Poświętne;
2)      Sekretarz Gminy;
3)      Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
4)      Pracownik pionu ochrony informacji niejawnych.
 
§ 2
 
Określam następujące stanowiska pracy, którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”:
 
1)      Skarbnik Gminy;
2)      Samodzielny referent ds. organizacyjnych i kadrowych;
3)      Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych;
4)      Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i ewidencji działalności gospodarczej;
5)      Inspektor USC;
6)      Samodzielny referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska;
7)      Inspektor ds. budownictwa ogólnego i drogowego;
8)      Kierownik referatu oświaty;
9)      Inspektor ds. zamówień publicznych;
10) Inspektor ds. obronnych, OC i zarz. kryzysowego;
11) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
12) Pracownik ds. świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
13) Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Poświętnem;
14) Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nowych Ręczajach;
15) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zabrańcu;
16) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej;
17) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Międzylesiu;
18) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turzu;
19) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Ręczajach;
20) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poświętnem.
 
 
 
§ 3
 
Traci moc Zarządzenie nr 47/2005 Wójta Gminy Poświętne z dnia 16 grudnia 2005 r.
w sprawie określenia stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Poświętne i Jednostkach Organizacyjnych Gminy.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
           Wójt
/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 14.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry