Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 71/08 w spr. powołania komisji i przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC

 

ZARZĄDZENIE Nr 71/2008
                                                                             WÓJTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ - GMINY POŚWIĘTNE
 
z dnia 30 września 2008 r.
 
w sprawie powołania komisji i przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30 – 10 – 2008 roku
 
 
 
Na podstawie § - 3 pkt 1 i 14   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin ( Dz. U Nr 96 z 2002 r poz. 850 ), Pisma Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 – 08 – 2008r Nr WB i ZK . II 2131 / 45 / 08 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w / g stanu na dzień 31 – 10 – 2008 r. zarządzam, co następuje : 
 
§ 1.
 
W celu dokonania oceny i uaktualnienia informacji o stanie ilościowym i wartościowym sprzętu obrony cywilnej przekazanego w użyczenie dla Gminy przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie Umowy Użyczenia Nr 315 / 03 z dnia 18 – 09 – 2003 r polecam przeprowadzić jego inwentaryzację w formie spisu z natury w terminie od 01 do 31 – 10 - 2008 roku .
 
§ 2.
 
Do przeprowadzenia inwentaryzacji wyznaczam komisje w składzie :
 
Przewodniczący :    Insp ds. Obronnych, OC i Zarządzania Kryzysowego       - Piotr STANISZEWSKI 
 
Członkowie:             Insp ds. Obsługi Rady Gm.                                      - Hanna SIWAK
          
                                Insp ds. Księgowości Budżetowej                          - Krystyna ŁUCZYK  
 
                               Prac gospodarczy U.G                                          -   Wiesław SKNADAJ
 
§ 3.
 
Szkolenie komisji polecam przeprowadzić Jej Przewodniczącemu zgodnie z Rozdziałem XVII Instrukcji ewidencji, obrotu oraz gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku Obrony Cywilnej na terenie województwa mazowieckiego, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 277 Wojewody Mazowieckiego z dnia 05 października 2001 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku Obrony Cywilnej na terenie województwa mazowieckiego. 
 
§ 4.
 
W okresie inwentaryzacji należy wstrzymać przyjmowanie i wydawanie sprzętu obrony cywilnej w Gminnym magazynie OC i nie dokonywać innych operacji magazynowych.
 
§ 5.
 
Dokumentację inwentaryzacyjną należy sporządzić wg obowiązujących wzorów:
 
1)       wzór Protokołu Inwentaryzacyjnego - stanowi załącznik Nr – 1 do Zarządzenia ;
2)       wzór Arkusza Spisu z Natury            - stanowi załącznik Nr – 2 do Zarządzenia ;
       3) dokumenty inwentaryzacyjne po ich wypełnieniu należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, do 31 – 10 - 2008 r a ich kopie zarchiwizować zgodnie z przepisami.
 
§ 6.
 
Wpisów do arkuszy inwentaryzacyjnych należy dokonywać bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistego stanu sprzętu, w obecności co najmniej dwóch członków komisji i w obecności osoby odpowiedzialnej materialnie za stan sprzętu i wyposażenia objętego inwentaryzacją .
 
§ 7.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 01.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry