Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 70/08 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 70/2008
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 30 września 2008 r.
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
 
           
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 188 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz.U      z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz §10 pkt 2 Uchwały Nr X/48/2007 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2008 r.
1)                    Zwiększa się plan  dochodów o kwotę 83 504 zł zgodnie z zał. Nr 1 w tym dochody z zadań zleconych o kwotę 25 105   zł zgodnie z zał. Nr 1 a.
2)                    Zwiększa się plan wydatków o kwotę 83 504 zł zgodnie z zał. Nr 2 w tym wydatki z zadań zleconych o kwotę 25 105 zł zgodnie z zał. Nr 2 a .
3)                    Budżet po zmianie:
 
Dochody                                                         12  392 725   zł                      
w tym z zadań zleconych                                    2 306 224    zł                                 
Wydatki                                                          12 224 725    zł                        
w tym z zadań zleconych                                    2 306 224    zł                      
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 4
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.   
 
                                                                             
            Wójt
/-/ Jan Cymerman
 
 
 
 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 01.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry