Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 68/08 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 68/2008
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
 
           
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 188 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz.U      z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr X/48/2007 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2008 r.
1)                    Zwiększyć plan dochodów o kwotę 13 300 zł zgodnie z zał.  Nr 1 w tym dochody z zadań zleconych o kwotę 5 600 zł zgodnie z zał. Nr 1 a.
2)                    Zwiększyć plan wydatków o kwotę 13 300 zł zgodnie z zał. Nr 2 w tym wydatki z zadań zleconych o kwotę 5 600 zł zgodnie z zał. Nr 2 a .
3)                    Budżet po zmianie:
 
Dochody                                                         12  042 221 zł                       
w tym z zadań zleconych                                    2 269 119   zł                                  
Wydatki                                                          11 874 221  zł                         
w tym z zadań zleconych                                    2 269 119  zł                       
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 4
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.   
 
            Wójt
/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 29.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry