Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 67/08 w spr.przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy i instytucji kultury

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 67/2008
Wójta Gminy Poświętne
z dnia  29 sierpnia 2008 r.
w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy i instytucji kultury  za I półrocze 2008 r.                 
                                        
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )    art. 198 ust.1 i 2   art. 199 ust. 1-3   ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )   oraz Uchwały Rady Gminy Nr VIII/32/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze   2008 r. i Uchwały Rady Gminy Nr XI/60/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego   – Wójt Gminy Poświętne zarządza , co następuje:
   §1
 
Przyjąć informację z   przebiegu   wykonania   budżetu   Gminy Poświętne za I półrocze 2008 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Przyjąć informację z wykonania planu finansowego w instytucjach kultury – biblioteki za I półrocze 2008 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia .
§ 3
Informacja o której mowa w § 1 § 2 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zespół w Ostrołęce .
                                                                                                                           § 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 6
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
        Wójt
/-/ Jan Cymerman                                           
 

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 29.08.2008
Data modyfikacji : 29.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry