Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 65/08 zmieniające zarządzenie w spr. zakł. planu kont GOPS

 

ZARZĄDZENIE Nr 65/2008
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 26 sierpnia 2008 r.
 
zmieniające Zarządzenie Nr 5/02 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów gospodarki kasowej, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, instrukcji inwentaryzacyjnej oraz wykazu ksiąg rachunkowych dla jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem z późniejszymi zmianami.
 
         Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020) zarządza, co następuje:
 
§ 1
1. Załącznik Nr 2 Plan kont dla jednostki samorządu terytorialnego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do Zarządzenia nr 5/02 Wójta Gminy Poświętne uzupełnia się o następujące konta;
 

Konto syntetyczne
Nazwa
Konto szczegółowe (analityczne)
Urządzenia księgowe
 
1
2
3
 
Zespół 0 – Majątek trwały
 
 
 
 
Zespół 4 – koszty według rodzaju wskazówek i ich rozliczanie
 
490
-------------------------
Rozliczenie kosztów
Koszty w okresie poniesienia ujęte na koncie 400, a ich wartość została odłożona do rozliczania w późniejszym okresie
 
 
Karta kosztów wg rodzajów
K-280
Rejestr świadczeniobiorców.
 
Zespół 600 – Produkty gotowe i półfabrykaty
 
640
-------------------------
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Koszty poniesione w danym okresie, a przewidziane do rozliczenia w przyszłych okresach
Karta kosztów wg rodzajów
K- 280
Rejestr świadczeniobiorców

 
2.Zasady klasyfikacji zdarzeń ewidencji na kontach wymienionych w niniejszym Zarządzeniu oraz kontach wymienionych w zał. 2 do Zarządzenia Nr 5/2002 z późn. zm. Wójta Gminy Poświętne są prowadzone w sposób określony w zał. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 142, poz.1020 ).
 
§ 2
Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy
                                                                                       / - / Jan Cymerman

 

 

Metadane

Data publikacji : 26.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry