Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 64/08 w spr. powołania komisji przetargowej

 ZARZĄDZENIE Nr 64/2008

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
 
 
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„ MODERNIZACJĘ DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOŚCI TRZCINKA”
 
§ 1
Na podstawie art. 19, 20 i 21   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w składzie:
 
Przewodnicząca
Ilona Gajewska          Analiza i ocena ofert a w szczególności, przedstawienie kierownikowi jednostki propozycji wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania/przeprowadzenie negocjacji.
 
Członek
Krystyna Łuczyk          Analiza i ocena ofert, a w szczególności sprawdzenie kosztorysów, formularzy cenowych / lub innych dokumentów/ przeprowadzenie negocjacji.
 
Sekretarz
Magdalena Stępień      Analiza i ocena ofert pod względem formalnym, a w szczególności sporządzenie dokumentacji postępowania, obsługa administracyjno-biurowa/przeprowadzenie negocjacji.
 
 
 
§ 2
Do zadań Komisji należy:
  1. Przygotowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (S.I.W.Z.).
  2. Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokołu.
  3. Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają wymagane warunki.
  4. Dokonanie oceny ofert i przedstawienie Wójtowi gminy lub osobie upoważnionej propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej.
  5. Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji wg druków ZP.
  6. Przedstawienie Wójtowi gminy lub osobie upoważnionej propozycji wyboru nowej oferty najkorzystniejszej, spośród złożonych ważnych ofert, w przypadku stwierdzenia, iż oferent, którego oferta została wybrana:
1)      przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,
2)      uchyla się od podpisania umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3)      zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
       7.   Rozstrzygnięcie ewentualnych protestów, wniesionych w związku z czynnościami  
             podjętymi przez Komisję w prowadzonym postępowaniu.
 
§ 3
Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 4
Komisja ma prawo wykluczyć oferenta, odrzucić ofertę bądź unieważnić przetarg na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 1 oraz art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
§ 5
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 
Wójt
/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 20.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry