Urząd Gminy Poświętne

XZarządzenie Nr 61/08 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 61 /2008

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 30 czerwca 2008 r.

 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.

        

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 188 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U.  z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr X/48/2007 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

Budżet po zmianie:

Dochody                                          11 592 749 zł                zał. Nr 1

w tym z zadań zleconych                    2 259 719 zł              

Wydatki                                          11 424 749 zł                 zał. Nr 2

w tym z zadań zleconych                    2 259 719 zł                zał. Nr 2 a

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 02.07.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry