Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 45/07 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej

 

                                     Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 45/2007

                                 Wójta Gminy w Poświętnem

                                    z dnia 31 grudnia 2007 r.

 

 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej

 

  Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

                                                        § 1

Przeprowadzić inwentaryzację okresową w Urzędzie Gminy w Poświętnem, Referacie Oświaty oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem w g.   stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku .

                                                        § 2

Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie :

PRZEWODNICZĄCY   - Marzanna Zagórska

oraz zespół spisowy działający na wyznaczonym polu spisowym .

Niżej wymieniony zespół spisowy przeprowadzi inwentaryzację kasy wg. stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.

1.     Hanna Siwak

2.     Krystyna Łuczyk

                                                       § 3

Zobowiązuję Przewodniczącego do pobierania druków spisu z natury od Skarbnika Gminy oraz rozliczania się z nich i sporządzenia protokółu po zakończeniu inwentaryzacji.

                                                        § 4

Zobowiązuję Skarbnika Gminy do porównania ilości składników majątku ustalonego w toku spisu z natury z ilością w urządzeniach analitycznych i ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.

                                                        § 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej Pani Marzannie Zagórskiej.

                                                        § 6

Ogólny nadzór sprawuje Skarbnik Gminy.

                                                        § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 31.12.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry