Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 44/07 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 44/2007
Wójta Gminy   Poświętne

z dnia 12 grudnia   2007 r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.

                                                             

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )  oraz art. 188 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.   Nr 249 , poz. 2104   z późn. zm. ) oraz § 10 Uchwały Nr IV/17/2006 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

                                                        § 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2007 r.

Budżet po zmianie:

Dochody                                           10 959 548    zł     zał. Nr 1                

w tym z zadań zleconych                     2 302 254    zł     zał.   Nr 1 a

Wydatki                                            10 539 548    zł     zał.   Nr 2   

w tym z zadań zleconych                      2 302 254    zł     zał.   Nr 2 a

Dokonać zmian w planie wydatków                                 zał.   Nr 3             

                                                        § 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne .

                                                        § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                        § 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.                                                                  

        Wójt

/-/ Jan Cymerman

 

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 12.12.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry