Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2007/864,Zarzadzenie-Nr-4307-w-spr-powolania-komisji-konkursowej-w-celu-przeprowadzenia-k.html
26.06.2024, 00:08

Zarządzenie Nr 43/07 w spr. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyr. Publ. Gim. w Poświetnem

 

Zarządzenie Nr 43 /2007

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 04 grudnia 2007w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w PoświętnemNa podstawie art. 5 c pkt 2 i art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póź. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:


§ 1


Powołać komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Publicznego Gimnazjum w Poświętnem w niżej wymienionym składzie:


1. Elżbieta Kruszewska - przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

2. Marzanna Zagórska - członek – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

3. Stanisław Laskowski - członek – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

4. Grażyna Zawadzka - członek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

5. Zofia Tolak - członek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

6. Elżbieta Zgórzak - członek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

7. Zofia Ludwiniak - członek – przedstawiciel rady pedagogicznej

8. Sławomir Dziugieł - członek – przedstawiciel rady pedagogicznej

9. Bożena Rozbicka - członek – przedstawiciel rady rodziców

10.Janusz Boński - członek – przedstawiciel rady rodziców

11.Roman Jaguścik - członek – przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 05.12.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kruszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony