Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2007/836,Zarzadzenie-Nr-4107-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej.html
21.06.2024, 14:02

Zarządzenie Nr 41/07 w sprawie powołania komisji przetargowej

 

ZARZĄDZENIE Nr 41/2007

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 15 listopada 2007 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na:

1. Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2.

2. Wymianę instalacji węglowej c.o. na olejową w budynku Urzędu Gminy w Poświętnem. 3. Wymianę instalacji węglowej c.o. na instalację olejową w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poświętnem.

§ 1

Na podstawie art. 19, 20 i 21   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 82, poz. 560) powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w składzie:

Przewodnicząca

Ilona Wojda               Analiza i ocena ofert a w szczególności, przedstawienie kierownikowi jednostki propozycji wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania/przeprowadzenie negocjacji.

Członek

Krystyna Łuczyk          Analiza i ocena ofert, a w szczególności sprawdzenie kosztorysów, formularzy cenowych / lub innych dokumentów/ przeprowadzenie negocjacji.

Sekretarz

Magdalena Stępień      Analiza i ocena ofert pod względem formalnym, a w szczególności sporządzenie dokumentacji postępowania, obsługa administracyjno-biurowa/przeprowadzenie negocjacji.  

§ 2

Do zadań Komisji należy:

  1. Przygotowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  2. Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokołu.
  3. Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają wymagane warunki.
  4. Dokonanie oceny ofert i przedstawienie Wójtowi gminy lub osobie upoważnionej propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej.
  5. Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji wg druków ZP.
  6. Przedstawienie Wójtowi gminy lub osobie upoważnionej propozycji wyboru nowej oferty najkorzystniejszej, spośród złożonych ważnych ofert, w przypadku stwierdzenia, iż oferent, którego oferta została wybrana:

1)      przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,

2)      uchyla się od podpisania umowy lub

3)      nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

4)      zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

       7.   Rozstrzygnięcie ewentualnych protestów, wniesionych w związku z czynnościami  

             podjętymi przez Komisję w prowadzonym postępowaniu. 

§ 3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4

Komisja ma prawo wykluczyć oferenta, odrzucić ofertę bądź unieważnić przetarg na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 1 oraz art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 5

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 15.11.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ilona Wojda
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony