Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 40/07 w spr. projektu uchwały budżetowej na 2008 r.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 40/2007

WÓJTA   GMINY   POŚWIĘTNE

z dnia 14 listopada 2007 r.

 

 

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 r.

 

         Na podstawie art. 179 ,180 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) w związku z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) Wójt Gminy zarządza co następuje :

                                                        § 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić :

1)     Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce celem zaopiniowania ;

2)     Radzie Gminy Poświętne.

 

                                                        § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

              Wójt

/-/ Jan Cymerman

 

Metadane

Data publikacji : 14.11.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry