Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 38/07 w spr. powołania zespołu kontrolnego do organizacji oraz przeprowadzenia czynności kontrolnych i sprawdzających realizację zadań z zakresu i ochrony ludnoci oraz zadań OC

ZARZĄDZENIE Nr 38 /  2007

WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 25.10.2007  roku

 

w sprawie :

powołania zespołu kontrolnego do organizacji oraz  przeprowadzenia czynności kontrolnych i sprawdzających realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności oraz zadań obrony cywilnej w Gminnej Bibliotece Publicznej i szkołach na terenie gminy 

 

 

Na podstawie Art. 4 ust. 1 i ust 1 a Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2002 r Nr 147 poz. 1229 )  Art. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 listopada  1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r Nr 241 poz. 2416 z późn zm. )  Art. 7 ust 1 pkt 3, 5, 8, 14,15, Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ) § 3 i § 4 pkt 4, § 6 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku  w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin ( Dz. U. z 2002 r Nr 96 poz. 850 ) zarządzam, co następuje :

 

 

§ - 1

 

Powołuję zespól kontrolny do przeprowadzenia w terminie od 27 listopada 2007r do 13 grudnia 2007 r czynności kontrolnych i sprawdzających, realizację zadań z  zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności oraz zadań obrony cywilnej w Gminnej Bibliotece Publicznej i szkołach na terenie gminy, w składzie :

 

1)       Przewodniczący Zespołu Kontrolnego – Insp. d / s OC Gminy – p. Piotr Staniszewski ;

2)       Z- ca Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego – Prezes  OSP Zabraniec – p. Artur Gąsior ;

3)       Członek Zespołu Kontrolnego – przedstawiciel Kierownika Referatu Oświaty z U. G. Poświętne ; 

4)       Członek Zespołu Kontrolnego – przedstawiciel Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poswiętnem ;

 

§ - 2

 

Kierownik Referatu Oświaty i Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia wyznaczą swoich przedstawicieli do składu zespołu kontrolnego w terminie do 13 listopada 2007 roku i poinformują o tym przewodniczącego zespołu kontrolnego.

 

§ - 3

 

Terminy przeprowadzenia  czynności kontrolnych i sprawdzających  w poszczególnych szkołach i bibliotece określa Harmonogram, który stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ - 4

 

Cele przeprowadzenia czynności kontrolnych i sprawdzających, ich czas trwania, zakres oraz metodę i organizację określa Plan Wykonawczy, który stanowi załącznik do zarządzenia .

 

§ - 5

 

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego zorganizuje i przeprowadzi spotkanie zespołu  przed rozpoczęciem jego pracy, na którym ustali inne konieczne przedsięwzięcia organizacyjne oraz  wyda niezbędną  dokumentację.

 

1)       Przewodniczący Zespołu Kontrolnego przedłoży  do mojej akceptacji protokół z przeprowadzonych czynności kontrolnych i sprawdzających nie później niż 30 dni od momentu zakończenia pracy zespołu ; 

 

§ - 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

                                                                                                    Wójt

                                                                                        /-/ Jan Cymerman

 

 

Metadane

Data publikacji : 25.10.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Staniszewski
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry