Urząd Gminy Poświętne

Zarzadzenie Nr 37/07 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 37/2007

Wójta  Gminy   Poświętne

z dnia  16 października    2007 r.

 

w sprawie zmiany  uchwały budżetowej na 2007 r.

                                                             

                Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm. ) oraz  art. 188 ust. 1-3 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005  r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.   Nr 249 , poz. 2104   z późn.  zm. ) oraz § 10 Uchwały Nr IV/17/2006 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. – Wójt Gminy Poświętne  zarządza, co następuje :

 

                                                        § 1.

 

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2007 r.

Budżet po zmianie:

 

Dochody                                                     10 869 124         zał.  Nr 1                

w tym z zadań zleconych                               2 519 954         zał.  Nr 1 a

Wydatki                                                      10 449 124         zał.   Nr 2   

w tym z zadań zleconych                               2 519 954         zał.   Nr 2 a

Dokonać zmian w planie wydatków                                          zał.   Nr 3   

w tym  z zadań zleconych                                                        zał.   Nr 3 a             

                                       

                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi  Gminy Poświętne .

 

                                                        § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                        § 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.      

                                                                          

                                                                          

                                                                                                 Wójt

                                                                                     /-/ Jan Cymerman

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 16.10.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Magda Stępień

Opcje strony

do góry