Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 35/05 w sprawie : organizacji i przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie gminy Poswietne oraz przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w województw

ZARZADZENIE Nr 35/ 2007

WÓJTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 2 października 2007 roku

 

w sprawie :

organizacji i przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie gminy Poswietne oraz przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w województwie mazowieckim.  

  

Na podstawie § 4. pkt. 1 i § 11 pkt 1 ppkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym ( Dz. U. z 2004 r Nr 98 poz. 978 ) oraz Zarządzenia Nr 165 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie przygotowania stanowisk kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w województwie mazowieckim zarządza się, co następuje ;

 

§ 1 

W skład Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym zwanym dalej ,,Systemem Kierowania ‘’ – Wójta na terenie Gminy Poświętne, wchodzą następujące elementy ;

 1) Główne Stanowisko Kierowania Wójta – Szefa OC Gminy Poświętne ;

 2) zapasowe miejsce pracy dla Głównego Stanowiska Kierowania Wójta – Szefa OC Gminy;

 3) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego;

 4) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ;

 5) Gminny Komendant Obrony Cywilnej ; 

       6) stanowiska pracy osób pełniących funkcje kierownicze w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy ;

 7) stanowisko pracy Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia ;

       8) stanowiska pracy osób pełniących funkcje kierownicze w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy ;

 9) stanowiska pracy osób pełniących funkcje kierownicze w podmiotach gospodarczych na terenie gminy wytypowanych do wykonywania zadań obronnych ;

10)   stanowiska pracy osób pełniących funkcje kierownicze w placówce Poczty ;

11)      stanowiska pracy osób pełniących funkcje kierownicze w filii banku ;

12)      stanowiska pracy osób pełniących funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych czasowo przydzielonych przez właściwe organy do dyspozycji Wójta gminy w celu realizacji zadań obronnych ; 

13)      Radni Gminy wyznaczeni do pełnienia funkcji w komisjach oceniających powstałe straty

14)      Sołtysi z terenu gminy

15)      Stałe dyżury przedsiębiorców oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych, instytucji   i organizacji społecznych wytypowanych przez Wójta Gminy do wykonywania zadań                    w systemie stałych dyżurów Wojewody Mazowieckiego

16)      Inne osoby wyznaczone przez Wójta do pełnienia funkcji kierowniczych w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny. 

§ 2  

W stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny w ramach funkcjonowania ,, Systemu Kierowania   ‘’ w celu zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego oraz realizacji zadań obronnych wynikających z Planów Operacyjnych, działaniami kreują ;

1)   Wójt     – na obszarze gminy ;

2)       sołtys -   na obszarze sołectwa ; 

3)       Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia – w miejscach porażeń i na terenie gminy ;

4)       osoby pełniące funkcje kierownicze – w siedzibach i na terenach swoich komórek organizacyjnych oraz w miejscach i rejonach zniszczeń i porażeń;

5)       Gminny Komendant Obrony Cywilnej – zgodnie z decyzją Wójta.

§ 3 

,, System kierowania ‘’ rozpoczyna funkcjonowanie w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny  

§ 4  

1.      W czasie funkcjonowania ,, Systemu Kierowania ‘’ osoby wchodzące w jego skład podlegają bezpośrednio Wójtowi – Szefowi OC Gminy, 

2.       W czasie funkcjonowania ,, Systemu Kierowania ‘’ Wójt – Szef OC Gminy może wydawać polecenia wiążące osobom pełniącym funkcje kierownicze w tym systemie,

3.       W czasie funkcjonowania ,, Systemu Kierowania ‘osoby pełniące funkcje kierownicze w tym systemie mogą wydawać polecenia wiążące wszystkim innym osobom przebywającym na ich terenie odpowiedzialności,

§ 5  

1.       Organizatorem Głównego Stanowiska Kierowania zwanego dalej GSK , jest Wójt Gminy . 

2.       Struktura organizacyjna GSK Wójta Gminy składa się z następujących elementów. 

1)       organu kierowania ; 

2)       węzła łączności ;

3)       grupy zabezpieczenia.

3.       GSK Wójta Gminy, organizuje się w wyznaczonych i przygotowanych pomieszczeniach Urzędu Gminy i w zapasowym miejscu pracy.

4.       Osobą odpowiedzialna za przygotowanie i funkcjonowanie Głównego Stanowiska Kierowania Wójta – Szefa OC Gminy, jest inspektor d / s obrony cywilnej, którego wyznaczam na Komendanta Stanowiska Kierowania   w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny.

5.       Regulaminy i instrukcje pracy dla GSKWójta - Szefa OC Gminy, określają :    

1)       osadę operacyjną GSK ;

2)       szczegółowa strukturę organizacyjną Głównego SK ; 

3)       wykaz pomieszczeń dla GSK ;

4)       przeznaczenie elementów GSK ;

5)       zasady i procedury przygotowania i funkcjonowania GSK ;

6)       zadania pracowników Urzędu Gminy w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny ;

7)       koncepcję kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie gminy Poświętne z Głównego SK – Wójta – Szefa OC Gminy ;

8)       zasady przemieszenia i organizacji GSK w zapasowym miejscu pracy ;

9)       czasowy harmonogram zamierzeń do rozwinięcia i uruchomienia pracy w GSK w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny ;

10)   załączniki funkcjonalne, plany i mapy .

§ 6  

Rozwijanie GSK – Wójta może być przeprowadzone w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów na polecenie Starosty

§ 7  

GSK – Wójta należy wprowadzić do dnia 31 grudnia 2007 roku i utrzymywać w stałej gotowość do rozwinięcia

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

          Wójt

/-/ Jan Cymerman

    

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 02.10.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Staniszewski
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry