Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 31/07 w spr. zasad tworzenia i funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzenia Kryzysowego

ZARZADZENIE Nr  31/ 2007

WÓJTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY POŚWIĘTNE

z dnia . 04 września 2007 roku

 

w sprawie : zasad tworzenia i funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzenia Kryzysowego

 

 

Na podstawie art. 20 ust 2 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. Nr 89 poz. 590 ) zarządzam, co następuje

 

§ - 1  

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, zwane dalej ,, Centrum Gminnym '', tworzy się w wydzielonych pomieszczeniach Urzędu Gminy Poświętne albo w innych wyznaczonych przez Wójta miejscach w razie ;

1)    konieczności wykonywania zadań zarządzania kryzysowego ;

2)    organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów ;

3)    wystąpienia sytuacji kryzysowej ;

4)    ogłoszenia stanu klęski żywiołowej ;

5)    uruchomienia zadań z wykazu przedsięwzięć NSPK ;

6)        wprowadzenia stopni alarmowych ;

7)        kryzysu i zagrożenia bezpieczeństwa państwa ;

8)         w innym przypadku określonym przez Wójta - Szefa OC Gminy .

 

§ - 2

Za utworzenie i funkcjonowanie ,,Centrum Gminnego '' odpowiada Inspektor d / s Obrony Cywilnej Gminy, który jest jego kierownikiem

 

§ - 3 

Na potrzeby utworzenia ,, Centrum Gminnego '' przeznacza się w Urzędzie Gminy następujące pomieszczenia wraz z ich wyposażeniem   ; 

1)       pomieszczenie Wójta Gminy ;

2)       pomieszczenie Sekretarza Gminy ;

3)   pomieszczenie Sekretariatu ; 

4)   pomieszczenie Inspektora Obrony Cywilnej ;

5)       pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ;

6)       pomieszczenia sali konferencyjnej ;

7)       sanitariaty i pomieszczenia magazynowo - logistyczne .

 

§ - 4  

W skład ,,Centrum Gminnego'' wchodzą pracownicy samorządowej administracji publicznej i osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy w Poświętnem, powołane do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

§ - 5 

Organizacyjnie ,, Centrum Gminne '' składa się z ;

1) stanowiska pracy Wójta - Szefa OC Gminy ;

2) zespołu funkcjonalnego Koordynatora Centrum Zarządzania Kryzysowego i zabezpieczenia

    teleinformatycznego, oraz ochrony przed atakiem wirusów komputerowych i obsługi prawnej ;

3)  stanowiska pracy Inspektora d / s Obrony Cywilnej Gminy - kierownika ,, Centrum Gminnego '' ;

4) sekcji stałego dyżuru ;

5) sekcji kurierów i łączników ;

6) sekcji analizy danych i alarmowania ;

7) podzespołu roboczego zabezpieczenia logistycznego .

 

§- 6 

W ,, Centrum Gminnym '' realizuje się następujące zadania ; 

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania   kryzysowego ;

2 ) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego innych organów administracji publicznej ;

3) nadzorowanie funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności ;

4)       współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska ;

5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne ;

6) realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa ;

7)  inne zadania nakazane do realizacji przez Wójta - Szefa OC Gminy. 

 

 

§ - 7 

Funkcjonowanie ,,Centrum Gminnego '' zapewnia się poprzez ;

1) opracowanie dokumentacji, w tym ustalenia zasad i trybu obiegu informacji ;

2) utrzymanie stanu technicznego oraz modernizację infrastruktury i wyposażenia pomieszczeń ;

3) wyposażenie pomieszczeń w urządzenia łączności zapewniające możliwość niezakłóconej pracy ;

4) wyposażenie pomieszczeń w urządzenia komputerowe i techniczne oraz sprzęt biurowy kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku ; 

5) wyposażenie pomieszczeń w źródła energii cieplnej i zapasowe źródła energii elektrycznej ; 

6) zapewnienie dostępu do niezależnych ujęć wody i urządzeń sanitarnych ;

7) wyposażenie w środki ochrony dróg oddechowych i skóry oraz sprzęt do prowadzenia zabiegów sanitarnych i specjalnych ;

8)  zorganizowanie sytemu powiadamiania i alarmowania , w tym o zagrożeniach militarnych i niemilitarnych ;

9)  zorganizowanie : zaopatrywania w artykuły codziennego użytku, artykuły zabezpieczenia   medycznego, środków transportu i obsługi urządzeń technicznych, zaopatrywania w paliwa i materiały eksploatacyjne, punktu zabiegów sanitarnych i punktu zabiegów specjalnych ;

10)    przygotowanie środków do prowadzenia akcji ratowniczych ;

11)   szkolenie pracowników Urzędu Gminy z zasad funkcjonowania ,, Centrum Gminnego '' i wykonywanych w nim zadań . 

 

 

§ - 8 

Od chwili utworzenia ,, Centrum Gminne '' funkcjonuje przez całą dobę i wykonuje zadania na zasadzie pracy zmianowej, albo innym trybem pracy określonym przez Wójta Gminy .

 

§ - 9  

Szczegółowy sposób funkcjonowania ,, Centrum Gminnego '' oraz procedury wykonywania zadań określa Gminny Plan Reagowania Kryzysowego oraz Regulamin Funkcjonowania Urzędu Gminy na czas zagrożeń, sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych , kryzysu i zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz w razie wojny .

 

 

§ - 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

Wójt

/-/ Jan Cymerman

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 04.09.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Staniszewski
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska OC

Opcje strony

do góry