Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 30/07 w spr. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZADZENIE Nr  30/2007

WÓJTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY POŚWIĘTNE

z dnia .04 września 2007 roku

 

w sprawie : komórki organizacyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego i powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

 

Na podstawie art. 3, 7 ust. 4 art. 19 ust. 2,3,4 i 6 oraz art. 23 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U z 2007 r Nr 89 poz. 590 ) zarządzam, co następuje ; 

 

 § -1 

Komórką organizacyjną urzędu gminy właściwą w sprawach zarządzania kryzysowego jest Inspektor d / s obrony cywilnej

§ - 2 

Zadania zarządzania kryzysowego Wójt Gminy wykonuje przy pomocy Inspektora d / s obrony cywilnej

 

§ -3  

Powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, jako organ pomocniczy w wykonywaniu zadań zarządzania kryzysowego, zwany dalej ,,Zespołem Gminnym ''

 

§ - 4  

W skład ,, Zespołu Gminnego ‘’ , wchodzą osoby powołane spośród ;  

1) pracowników publicznej administracji samorządowej gminy ;

2) osób zatrudnionych w urzędzie gminy;

3) osób zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych ;

4) osób zatrudnionych w gminnych jednostkach pomocniczych ;

5) przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych ;

6) osób zatrudnionych w ośrodkach zdrowia na terenie gminy ;

7) osób wykonujących działalność gospodarczą na terenie gminy ;

8) osób pełniących funkcje kierownicze w instytucjach i podmiotach na terenie gminy ;

9) pracowników zespolonych służb inspekcji i straży skierowanych przez przełożonych na wniosek    wójta do wykonywania zadań w tym zespole ;

10) Radnych Gminy ;

11) sołtysów z terenu gminy ;

12) ekspertów i innych osób zaproszonych przez wójta do składu zespołu .

 § - 5

 

,, Zespół Gminny '' jest zorganizowany z ;  

1) zespołu funkcjonalnego Koordynatora Centrum Zarządzania Kryzysowego i zabezpieczenia teleinformatycznego, oraz ochrony przed atakiem wirusów komputerowych i obsługi prawnej ;

2) zespołów funkcjonalnych gminnych komisji ;

3) zespołu funkcjonalnego skarbnika gminy i księgowości budżetowej ;

4) zespołu funkcjonalnego ewakuacji i przejęcia ludności ;

5) kierownika podzespołów roboczych ;

6) podzespołu roboczego planowania cywilnego ;

6) podzespołu roboczego analiz i prognozowania ;

7) podzespołu roboczego zabezpieczenia logistycznego ;

8) podzespołu roboczego operacji i organizacji działań ;

9) podzespołu roboczego opieki zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej ;

10) sekcji stałego dyżuru ;

11) sekcji kurierów i łączników ;

12) sekcji analizy danych i alarmowania ;

13) sekcji ( CIMIC ) kontaktów cywilno - wojskowych ;

14) sekcji ( HNS ) wsparcia działań wojska i sił resortowych ;

15) sekcji planowania i organizowania ewakuacji ;

16) sekcji zabezpieczenia ewakuacji ;

17) sekcji elementów organizacyjnych ewakuacji ;

18) punktów ; medycznych, zabiegów sanitarnych, zabiegów specjalnych, zabiegów weterynaryjnych ;

19) punktów ; magazynowania, przechowywania i dystrybucji ;

20) punktów ; przyjmowania i rozdziału środków transportowych i maszyn ;

21) innych elementów organizacyjnych, tworzonych stosownie do potrzeb .  

§ - 6

 

Siedzibą ,, Zespołu Gminnego '' są ;

1) pomieszczenia Urzędu Gminy w Poświętnem przy ul Krótkiej 1 ;

2) inne miejsca wskazane przez Wójta Gminy .

 

§ - 7  

,, Zespól Gminny '' może wykonywać zadania zarządzania kryzysowego całością swoich sił albo wybiórczo poszczególnymi elementami organizacyjnymi, w trybie pracy ;

1) w trybie ciągłym w ustawowych godzinach pracy ;

2) w trybie zmianowego pełnienia dyżurów i dozorowania ;

3) w trybie czasowym poza ustawowymi godzinami pracy ; 

4) w trybie służby w obronie cywilnej ; 

5) kombinowanym trybem pracy ;

6) innym trybem pracy określonym przez Wójta .

§ - 8

Powoływanie osób do składu ,, Zespołu Gminnego '' następuje na podstawie imiennego zawiadomienia przekazanego przez Wójta Gminy w razie ;

1)   konieczności wykonywania zadań zarządzania kryzysowego ;

2)  organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów ;

3)       wystąpienia sytuacji kryzysowej ;

4)       ogłoszenia stanu klęski żywiołowej ;

5)  uruchomienia zadań z wykazu przedsięwzięć NSPK ;

6)       wprowadzenia stopni alarmowych ;

7)       kryzysu i zagrożenia bezpieczeństwa państwa ;

8)       w razie wojny .

§ - 9  

Zasady funkcjonowania ,, Zespołu Gminnego '' określa Gminny Plan Reagowania Kryzysowego oraz Regulamin Funkcjonowania Urzędu Gminy na czas zagrożeń, sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych , kryzysu i zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz w razie wojny

§ - 10  

W dniu wejścia w życie zarządzenia przestaje obowiązywać Zarządzenie Wójta Gminy Poświętne         Nr 7 z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie powołania do funkcjonowania Gminnego Zespołu Reagowania

 

§ - 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 04.09.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Staniszewski
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska OC

Opcje strony

do góry