Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 29/07 w spr. zmian w Regulaminie Orgaznizacyjnym

Zarządzenie Nr 29/2007
Wójta Gminy Poświętne
z dnia  31 sierpnia 2007 r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr 8/2005 Wójta Gminy Poświętne z dnia 4 maja 2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Poświętnem zmienionego Zarządzeniem Nr 44/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. oraz Zarządzeniem Nr 17/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) oraz  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 55 poz. 361) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Poświętnem wprowadza się następujące zmiany: po rozdziale VI Regulaminu dodaje się rozdział VIa
w następującym brzmieniu:

„VIa OKRESOWE OCENY KWALIFIKACYJNE

§ 25a

1.      Pracownicy urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych oraz mianowani pracownicy urzędu zatrudnieni na innych stanowiskach podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 55 poz. 361) .

2.      Okresowej oceny kwalifikacyjnej nie przeprowadza się w stosunku do pracowników zatrudnionych w urzędzie krócej niż 6 miesięcy.

§ 25b 

Okresowe oceny kwalifikacyjne przeprowadza się raz na dwa lata, przy czym pierwszą ocenę kwalifikacyjną przeprowadza się do dnia 10 października 2007r.

§ 25c

 

1.      Okresowej oceny kwalifikacyjnej dokonuje bezpośredni przełożony ocenianego pracownika.

2.      Bezpośredni przełożony jest odpowiedzialny za przygotowanie się do oceny, dokonanie oceny oraz przeprowadzenie z pracownikiem rozmowy poprzedzającej wybór kryteriów oceny oraz rozmowy oceniającej, bezpośrednio poprzedzającej sporządzenie oceny na piśmie.

3.      Bezpośredni przełożony zobowiązany jest w szczególności do:

1)              przeprowadzenia oceny zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, a także z postanowieniami niniejszego regulaminu,

2)              poinformowania pracownika, jednocześnie z doręczeniem mu oceny na piśmie, o prawie do wniesienia odwołania od oceny i terminie do jego wniesienia,

3)              dokonania oceny zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą o pracowniku.

§ 25d 

            Pracownik zobowiązany jest czynnie uczestniczyć w okresowych ocenach kwalifikacyjnych dotyczących jego osoby, w szczególności poprzez udział w rozmowie poprzedzającej wybór kryteriów oraz w rozmowie oceniającej.

 

§ 25e

  1. Z rozmowy wstępnej orz z rozmowy oceniającej bezpośredni przełożony sporządza protokół.
  2. Protokół podpisuje bezpośredni przełożony oraz pracownik. Odmowę podpisu protokołu przez pracownika należy omówić w protokole.

§ 25f

Pracownik niezadowolony z otrzymanej oceny może wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania oceny na piśmie odwołanie od tej oceny do Wójta Gminy. Odwołanie winno być uzasadnione.”

  

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

            Wójt

/-/ Jan Cymerman

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 31.08.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry