Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 26/07 w spr. przyjęcia inf. z wyk. budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

                            Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  26/2007

                                     Wójta Gminy Poświętne

                                               z dnia 02  sierpnia  2007 r.

 

 

w sprawie: przyjęcia  informacji  z wykonania budżetu gminy

                   za    I półrocze 2007 r.                                                                

 

Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późn.  zm. )                             

 art. 198 ust . 1 i 2 art. 199  ust. 1-3   ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych    ( Dz. U. z 2005 r.  Nr 249, poz. 2104  z późn.  zm. ) oraz Uchwały  Rady  Gminy Nr XXVI/170/01 z dnia 28 listopada 2001 r  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

 

                                                        § 1

 

Przyjąć informację   z   przebiegu   wykonania   budżetu   Gminy     Poświętne za  I półrocze 2007 r.  w brzmieniu stanowiącym  załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                                 

                                                                   § 2

 

Informacja  o której   mowa  w § 1  przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce                                               

 

                                                                    § 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne

 

                                                                    § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                     § 5

 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

                                                                                

                                                                                                                     

                                                                                              Wójt

                                                                                     /-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 02.08.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry