Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 24/07 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 24/2007
Wójta Gminy   Poświętne

   z dnia 29 czerwca 2007 r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.

                                                             

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 188 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.   Nr 249 , poz. 2104   z późn. zm. ) oraz § 10 Uchwały Nr IV/17/2000 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

 

                                                        § 1.

 

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2007 r.

Budżet po zmianie:

 

Dochody                                                      10 648 454      zł   zał. Nr 1                 

w tym z zadań zleconych                                 2 496 313      zł   zał. Nr 1 a 

Wydatki                                                       10 228 454      zł   zał. Nr 2   

w tym z zadań zleconych                               2 496 313      zł  zał. Nr 2 a

Dokonać zmian w planie wydatków                                zał. Nr 3

w tym z zadań zleconych                                               zał. Nr 3

                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne .

                                                        § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                        § 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.     

                                                                                                       

                                                                  Wójt

                                                             /-/ Jan Cymerman                         

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 29.06.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry