Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie NR 22/07 w spr. wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w UG w Poświętnem

ZARZĄDZENIE Nr  22/ 2007

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 12 czerwca 2007 r.

 

 

w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych
w Urzędzie Gminy w Poświętnem

 

 

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) – Wójt Gminy Poświętne zarządza się, co następuje:

 

§ l

 

 

1.      Wprowadza się do użytku służbowego „Politykę bezpieczeństwa” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

2.      Wprowadza się do użytku służbowego „Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2

 

 

1.      Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych
i pracownikom zajmującym samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Poświętne.

2.      Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Poświętne.

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie nr 37/04 Wójta Gminy Poświętne z dnia 17 lutego 2004 roku
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony zbioru danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Poświętnem oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi oraz kartotekami przetwarzanymi przez Urząd Gminy w Poświętnem.

 

§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

         Wójt

/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 12.06.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry