Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 21/07 w spr. podania do publicznej wiadomości informacji o której mowa w art. 14 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  21/07
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 30 maja 2007 r.

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 14 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 w związku z art. 14 pkt 2 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:  

 


§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń informację obejmującą:

1)     wykonanie budżetu Gminy Poświętne w 2006 roku,

2)     zobowiązania, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4,

3)     dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego,

4)     wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji,

5)     wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w roku 2006,

6)     wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

 

§ 2

 

Informacje, o których mowa w §1 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt

/-/ Jan Cymerman 

 

Metadane

Data publikacji : 31.05.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska Referat Finansów

Opcje strony

do góry