Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2007/696,Zarzadzenie-Nr-2007-w-spr-zmiany-uchwaly-budzetowej-na-2007r.html
21.06.2024, 12:27

Zarządzenie Nr 20/07 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20/2007
Wójta Gminy   Poświętne

 z dnia 22 maja 2007 r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.

                                                             

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )oraz art. 188 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.   Nr 249 , poz. 2104   z późn. zm. ) oraz § 10 Uchwały Nr IV/17/2000 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

 

                                                        § 1.

 

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2007 r.

Budżet po zmianie:

 

Dochody                                           10 640 454      zł   zał. Nr 1                 

w tym z zadań zleconych                   2 491 313      zł   zał. Nr 1 a 

Wydatki                                          10 220 454      zł   zał. Nr 2   

w tym z zadań zleconych                    2 491 313      zł  zał. Nr 2 a

Dokonać zmian w planie wydatków                                zał. Nr 3             

                                                        § 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne .

                                                        § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                        § 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.     

        

                                                                                                Wójt

                                                                                   /-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 22.05.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony