Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2007/643,Zarzadzenie-Nr-1707-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej.html
26.06.2024, 00:33

Zarządzenie Nr 17/07 w sprawie powołania komisji przetargowej

 
 
ZARZĄDZENIE Nr 17/2007
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 15 marca 2007 r.
 
 
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Zakup samochodu osobowego - służbowego
dla Urzędu Gminy w Poświętnem”
 
 
§ 1
 
Na podstawie art. 19, 20 i 21   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz § 1, pkt. 1,2,3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 743) powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w składzie:
 
Przewodnicząca
Ilona Wojda               Analiza i ocena ofert a szczególności, przedstawienie kierownikowi jednostki propozycji wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania/przeprowadzenie negocjacji
 
Członek
Krystyna Łuczyk         Analiza i ocena ofert, a w szczególności sprawdzenie
 
Sekretarz
Beata Górecka               Analiza i ocena ofert pod względem formalnym, a w szczególności sporządzenie dokumentacji postępowania, obsługa administracyjno-biurowa /przeprowadzenie negocjacji
 
 
 
§ 2
Do zadań Komisji należy:
  1. Przygotowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  2. Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokołu.
  3. Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają wymagane warunki.
  4. Dokonanie oceny ofert i przedstawienie Wójtowi gminy lub osobie upoważnionej propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej.
  5. Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji wg druków ZP wprowadzonych zarządzeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jako obowiązujące dla zamówień o równowartości do 60 tys. EURO.
  6. Przedstawienie Wójtowi gminy lub osobie upoważnionej propozycji wyboru nowej oferty najkorzystniejszej, spośród złożonych ważnych ofert, w przypadku stwierdzenia, iż oferent, którego oferta została wybrana:
1)      przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,
2)      uchyla się od podpisania umowy lub
3)      nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
4)      zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
       7.   Rozstrzygnięcie ewentualnych protestów, wniesionych w związku z czynnościami  
             podjętymi przez Komisję w prowadzonym postępowaniu.
§ 3
Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 4
Komisja ma prawo wykluczyć oferenta, odrzucić ofertę bądź unieważnić przetarg na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 1 oraz art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
§ 5
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 
 
  
         Wójt
/-/ Jan Cymerman
                                                                                       

Metadane

Data publikacji : 16.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ilona Wojda
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony