Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 16/07 w spr. przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia zgrywającego pozamilitarne ogniwa systemu obronnego na terenie gminy do wykonywania zadań reagowania kryzysowego i obrony cywilnej oraz sprawdzenia stałych dyżórów SSD - WM n

ZARZĄDZENIE Nr 16 / 07
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE
SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY
 
z dnia 06 marca 2007 roku
 
 
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Gminnego ćwiczenia zgrywającego pozamilitarne ogniwa systemu obronnego na terenie gminy do wykonywania zadań reagowania kryzysowego i obrony cywilnej oraz sprawdzenia działania systemu stałych dyżurów SSD - WM na terenie gminy .
 
Na podstawie § 2 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie szkolenia obronnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr. 92 poz. 768 ) § 70 ust. 1,2,3,5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 roku w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej ( Dz. U. z 2002 r. Nr. 169 poz. 1391 ) § 6 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony ( Dz. U. z 2004 r. Nr 16 poz. 152 ) § 3 pkt. 4,5,6,7, 11,12,15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OC kraju, Szefów OC województw, powiatów i gmin ( Dz. U. z 2002 r Nr. 96 poz. 850 ) § 4 pkt. 2) lit. b oraz § 5, § 6 ust. 1, § 7 pkt. 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1415 ) Zarządzenia Nr. 7 / 2003 Wójta Gminy Poświętne z dnia 19 maja 2003 r w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Zarządzenia Nr 26 / 06 Wójta Gminy Poświętne - Szefa OC Gminy z dnia 24 lipca 2006r w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania i Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Poświętne    Zarządzenia Wójta - Szefa OC Gminy 41/ 2006 z dnia 11 października 2006   w sprawie utworzenia Sytemu Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego w Gminie Poświętne na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny  zarządza się, co następuje :
 
 
§ 1
 
1. W celu przygotowania kadry kierowniczej pozamilitarnych ogniw obronnych Gminy Poświętne do wykonywania zadań reagowania kryzysowego i obrony cywilnej oraz sprawdzenia funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego na terenie gminy a także sprawdzenia realności rozwiązań przyjętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy podczas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w razie wojny polecam :
 
 
1)       w terminie od 22 do 29 marca 2007 roku zorganizować i przeprowadzić / teoretycznie z przejściem do praktycznego wykonania / GMINNE ĆWICZENIE ZGRYWAJĄCE POZAMILITARNE OGNIWA SYSTEMU OBRONNEGO NA TERENIE GMINY DO WYKONYWANIA ZADAŃ REAGOWANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ I SPRAWDZENIE DZIAŁANIA STAŁYCH DYŻURÓW SSD - WM GMINY POŚWIĘTNE - zwane dalej ćwiczeniem zgrywającym ;
2)       do ćwiczenia ,,zgrywającego'' przyjąć TEMAT : ,, Funkcjonowanie organów kierowania potencjałem obronnym gminy w warunkach zagrożeń. Realizowanie wybranych przedsięwzięć i procedur wynikających z zadań operacyjnych. Przekazywanie zadań w systemie stałego dyżuru SSD - WM ;
3)       podczas ćwiczenia ,, zgrywającego '' realizować n / w CELE SZKOLENIOWE :
 
a)       sprawdzenie realności rozwiązań przyjętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy podczas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w razie wojny; 
b)       wypracowywanie koncepcji funkcjonowania stanowiska kierowania potencjałem obronnym gminy na czas różnego rodzaju zagrożeń ;
c)       zapoznawanie pracowników administracji publicznej Urzędu Gminy z problemami przeformowywania komórek organizacyjnych urzędu ze struktur czasu ,, P '' na struktury czasu ,, W '' ;
d)       przekazywanie za pośrednictwem systemu stałych dyżurów SSD - WM procedur uruchamiania i wdrażania zadań z wykazu przedsięwzięć Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego ;
e)       sprawdzenie stawiennictwa oraz przygotowania Drużyny Wykrywania i Alarmowania z Gminnej Formacji OC do wykonywania zadań SWA zgodnie z przeznaczeniem ;
 
§ 2
 
1. Na kierownika ćwiczenia zgrywającego wyznaczam :
 
1)       Insp. d / s OC Gminy - p. Piotra STANISZEWSKIEGO ;
 
2. Jako główny / wiodący / podmiot szkoleniowy wyznaczam :
 
1)       Kierowników / komendantów / Dyrektorów, Prezesów : komórek organizacyjnych U.G. instytucji, podmiotów, straży, służb - posiadających siedziby na terenie gminy Poświętne; 
 
3. Jako pomocnicze podmioty szkoleniowe wyznaczam :
1)       powołane do udziału w ćwiczeniu osoby przewidziane do służby w obronie cywilnej;
2)       osoby powołane do składu GZR Poświętne ;
 
3) wyznaczonych do ćwiczenia zgrywającego przez swoich przełożonych :
 
a)       pracowników administracji publicznej U.G. ;
b)       personel gminnej służby zdrowia;
c)       nauczycieli gminnych szkół publicznych ;
d)       członków Ochotniczych Straży Pożarnych ;
e)       osoby przewidziane do pełnienia stałych dyżurów ;
 
§ 3
 
Do udziału w ćwiczeniu zgrywającym powołuję :
 
1.       DYREKTORÓW SZKÓŁ : 
 
1)         Publicznego Gimnazjum w Poświętnem ;
2)         Szkoły Podstawowej w Poświętnem ;
3)         Szkoły Podstawowej w Nowych Ręczajach;
4)         Szkoły Podstawowej w Zabrańcu ;
5)         Szkoły Podstawowej w Turzu;
6)         Szkoły Podstawowej w Wólce Dabrowickiej ;
7)         Szkoły Podstawowej w Międzylesiu ;
 
2.       KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, KOMENDANTÓW, PREZESÓW :
 
1)        Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem ;
2)        Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poświętnem ;
3)        Kierownika Lecznicy Weterynaryjnej w Poświętnem ;
4)        Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ;
5)        Kierownika Apteki w Poświętnem ;
6)        Komendanta OSP Zabraniec ;
7)        Prezesa GSSCH Poświętne;
8)        Prezesa Piekarni Poświętne;
9)        Prezesa Spółdzielni Prod - Usługowej w Poświętnem;  
 
3.       KIEROWNIKÓW KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZEDU GMINY :
 
1)    Sekretarza Gminy ;
2)       Kierownika Referatu Oświaty U.G. ;
3)       Skarbnika Gminy ;
 
4.       PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ U.G. - zgodnie z wykazem stanowisk
5.  PERSONEL PIELEGNIARSKI OSRODKA ZDROWIA W POSWIETNEM
6   OSOBY POWOŁANE W SKŁAD GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA
7.       OSOBY POWOŁANE DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W DRUŻYNIE WYKRYWANIA I ALARMOWANIA GMINNEJ FORMACJI OC
 
 
§ 4
 
1. Dla potrzeb przygotowania ćwiczenia zgrywającego powołuję zespół autorski w składzie :
 
1)   Kierownik Zespołu - Insp. d / s OC Gminy            - p. Piotr STANISZEWSKI ;
2)   Z-ca Kier. Zespołu - Insp. d / s ochrony informacji - p. Krzysztof KOŁODZIEJSKI ;
3)       Specjalista Zespołu d / s Planowania Cywilnego
                                            - Kierownik USC Gminy    - p. Pelagia WOJDYNA ;
4)       Specjalista Zespołu - Ref. wym. zob. pienięż.       - p. Sylwia LUDWINIAK ;
 
2.   Wyżej wymienionemu zespołowi polecam : wykonać niezbędne czynności wstępne konieczne do opracowania ćwiczenia zgrywającego wraz z ,,Planem pracy Zespołu Autorskiego '' i w terminie do 14 marca 2007 roku opracować i przedstawić do mnie do zatwierdzenia ,,Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia'' oraz wykonać pozostałą dokumentacje do ćwiczenia zgrywającego tj.:
 
1)        Plan przeprowadzenia ćwiczenia ; 
2)        Plan ochrony informacji niejawnych ;
3)        Plan organizacji szkoleń uzupełniających ;
4)        Inne dodatkowe dokumenty konieczne do przeprowadzenia ćwiczenia - w / g potrzeb 
 
 
§ 5
 
Na czas trwania ćwiczenia zgrywającego - n / w kadrę kierowniczą i specjalistów wyznaczam do pełnienia następujących funkcji : 
 
1)       Gminnego Komendanta Ochrony p. pożarowej - Komendant OSP Zabraniec
                                                                                        - Pan. Artur GĄSIOR ;
2)       Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia - Kierownik Apteki w Poświętnem –
                                                                                       - Pani mgr Maria NADROWSKA ;
3)       Kierownika personelu pielęgniarskiego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poświętnem
                                                                                      - Pani  Małgorzata STANISŁAWCZYK ;
4)       Pozostałe powołane do ćwiczenia zgrywającego osoby – wyznaczam do pełnienia funkcji zgodnie z zajmowanymi stanowiskami pracy w czasie ,, P '' ,
 
 
 
§ 6
 
Powołanym do udziału w ćwiczeniu zgrywającym osobom wymienionym w § -3 zarządzenia polecam wziąć udział w ćwiczeniu zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem oraz realizować czynności wynikające z Planu przeprowadzenia ćwiczenia i poleceń swoich przełożonych 
 
              
                                                                        §   7
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 
 
 
 
 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 06.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Staniszewski
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska OC

Opcje strony

do góry