Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 15/07 w spr. przyjęcia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 15/2007
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 1 marca 2007 r.
 
 
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za  2006 r.                                                              
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )   art. 199 ust 1,2,3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )
Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:
 
                                                        § 1
 
Przyjąć sprawozdanie z   przebiegu   wykonania   budżetu   Gminy     Poświętne za 2006 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
                                                        § 2
 
Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce .                                                      
 
                                                        § 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne .
 
                                                        § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                        § 5
 
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
                                                                                
                                                        Wójt
                                                   /-/ Jan Cymerman
 
                                                           
                                                                      

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 02.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska Referat Finansowy

Opcje strony

do góry