Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie nr 11/07 w spr. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyr. Sz. P. w Turzu

Zarządzenie Nr 11 /2007

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 06 lutego 2007

 

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzu

 

 

             Na podstawie art. 5 c pkt 2 i art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póź. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Powołać komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzu w niżej wymienionym składzie:

 

1. Elżbieta Kruszewska        - przewodniczący – przedstawiciel organu  prowadzącego

         szkołę

2. Marzanna Zagórska          - członek – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę 

3. Stanisław Laskowski        - członek – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

4. Krystyna Kowalczyk        - członek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór

          pedagogiczny

5. Krystyna Mucha               - członek – przedstawiciel organu sprawującego  nadzór

          pedagogiczny

6. Elżbieta Zgórzak              - członek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór

          pedagogiczny

7. Regina Zboracka               - członek – przedstawiciel rady pedagogicznej

8. Anna Redosz                     - członek – przedstawiciel rady pedagogicznej

9. Beata Kalata                      - członek – przedstawiciel rady rodziców

10.Aniela Gromek                - członek – przedstawiciel rady rodziców

11.Roman Jaguścik              - członek – przedstawiciel zakładowej organizacji        

                                                       związkowej                                                                   

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Wójt

/-/ Jan Cymerman

 

Metadane

Data publikacji : 06.02.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kruszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska Referat Oświaty

Opcje strony

do góry