Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 10/07 zmieniające Zarządzenie Nr 5/02 w spr. zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów gospodarki kasowej, ewidencji i kontroli druków scisłego zarachowania, instrukcji inwentaryz.j oraz wykazu ksiąg rachunkowych dla j.b.- GOPS

 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 10/07
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 31 stycznia 2007 r.
 
 
zmieniające Zarządzenie Nr 5/02 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów gospodarki kasowej, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, instrukcji inwentaryzacyjnej oraz wykazu ksiąg rachunkowych dla jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem.
 
 
 
         Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752 z późn. zm.) zarządza, co następuje:
 
 
§ 1
 
1. Załącznik Nr 2 Plan kont dla jednostki samorządu terytorialnego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do Zarządzenia nr 5/02 Wójta Gminy Poświętne uzupełnia się o następujące konta;
 
 
Konto syntetyczne
Symbol i nazwa
Konto szczegółowe (analityczne)
Urządzenia księgowe
 
1
2
3
 
Zespół 1. Środki pieniężne i rachunki bankowe
 
139
Inne rachunki bankowe
Konta poszczególnych rachunków bankowych wykazujące:
dodaje się:
- sumy zaliczek alimentacyjnych
Karty kontowe
K - 280
 
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia
 
244
--------------------------
Rozrachunki z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych
Ewidencja szczegółowa wg rodzajów dodatków, świadczeń opiekuńczych i zaliczki alimentacyjnej.
Karty kontowe
K - 280
245
--------------------------
Rozliczenia dłużników alimentacyjnych
Konta szczegółowe wg dłużników i wierzycieli.
Księga kontowa
rozrachunkowa
K - 193
246
--------------------------
Rozrachunki z tytułu nie podjętych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych
Konta szczegółowe wg dłużników i wierzycieli.
Księga kontowa
rozrachunkowa
K - 193
 
Zespół 7 – Przychody i koszty ich uzyskania
 
750
--------------------------
Przychody i koszty finansowe
Przychody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych.
Karty kontowe
K - 289
 
Konta pozabilansowe
 
998
--------------------------
Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego.
Konta analityczne według podziałek klasyfikacji planu finansowego
Rejestr wielokolumnowy
999
--------------------------
Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
Konta analityczne według podziałek klasyfikacji planu finansowego.
Rejestr wielokolumnowy
 
 
2.Zasady klasyfikacji zdarzeń ewidencji na kontach wymienionych w niniejszym Zarządzeniu oraz kontach wymienionych w zał. 2 do Zarządzenia Nr 5/2002 i Zarządzenia Nr 15/06 Wójta Gminy Poświętne są prowadzone w sposób określony w zał.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1752 z późn. zm.).
 
 
§ 2
 
Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
          Wójt
/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 02.02.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisława Dutkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska GOPS

Opcje strony

do góry