Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2006/593,Zarzadzenie-Nr-606-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-na-2006-r.html
21.06.2024, 12:35

Zarządzenie Nr 6/06 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 6/2006

     Wójta  Gminy   Poświętne

  z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

w sprawie zmiany  uchwały budżetowej na 2006 r.

                                                             

                Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm. ) oraz  art. 188 ust. 1-3 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005  r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.   Nr 249 , poz. 2104   z późn.  zm. ) oraz § 10 Uchwały Nr XX/122/2005  Rady Gminy Poświętne z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. – Wójt Gminy Poświętne  zarządza, co następuje :

 

                                                        § 1.

 

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2006 r.

Budżet po zmianie:

 

Dochody                                           10 720 229           zał.  Nr   1

w tym z zadań zleconych                      2 362 356           zał.  Nr   1 a

Wydatki                                            11 400 229           zał.   Nr   2

w tym z zadań zleconych                      2 362 356           zał.   Nr   2 a

Dokonać zmian w planie wydatków                                  zał.   Nr  3

w tym wydatków zadań zleconych                                     zał.   Nr  3 a

 

 

                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi  Gminy Poświętne .

                                                        § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                        § 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

                                                                            

                                                                                                      Wójt

                                                                                              /-/ Jan Cymerman                             

Metadane

Data publikacji : 28.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska Referat Finansowy

Opcje strony