Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie 5/06 sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr  5 / 2006

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 21 grudnia 2006 roku

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późń. zm.) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Marii Izabeli Sobotki

zatrudnionej w Publicznym Gimnazjum w Poświętnem na stanowisku nauczyciela plastyki i muzyki, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 

1.   Elżbieta Kruszewska       -przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodniczący

2.   Elżbieta Karasek              -przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3.   Zofia Ludwiniak               -dyrektor szkoły

4.   Elżbieta Kowalczyk         -ekspert w zakresie pedagogiki

5.   Roma Piłatkowska           -ekspert w zakresie pedagogiki kulturalno –oświatowej

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 22.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kruszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska Referat Oświaty

Opcje strony

do góry