Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 2/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr  2 / 2006

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 21 grudnia 2006 roku

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późń. zm.) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Urszuli Jakubowskiej

zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Międzylesiu na stanowisku nauczyciela matematyki, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 

1.   Elżbieta Kruszewska       -przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodniczący

2.   Elżbieta Ładosz                -dyrektor szkoły

3.   Henryka Gryglicka          -ekspert w zakresie matematyki

4.   Tadeusz Mikołajek          -ekspert w zakresie matematyki

5. Grażyna Zawadzka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.

 

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 22.12.2006
Data modyfikacji : 03.01.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kruszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska Raeferat Oświaty

Opcje strony

do góry