Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2006/559,Zarzadzenie-Nr-106-w-sprawie-przeprowadzenia-inwentaryzacji-i-powolania-komisji-.html
25.06.2024, 23:47

Zarządzenie Nr 1/06 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 1/2006
Wójta Gminy w Poświętnem
z dnia 13 grudnia 2006 r.
 
 
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej
 
                 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:
  § 1
Przeprowadzić inwentaryzację okresową w Urzędzie Gminy w Poświętnem, Referacie Oświaty, w Ośrodkach Zdrowia, Bibliotekach, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem i w jednostkach OSP w g.   stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku .
                                                                                                  § 2
Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie :
PRZEWODNICZĄCY   - Marzanna Zagórska
oraz zespół spisowy działający na wyznaczonym polu spisowym.
Niżej wymieniony zespół spisowy przeprowadzi inwentaryzację wyposażenia, środków trwałych, kasy i materiałów wg . stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.
1.     Magdalena Stępień
2.     Krystyna Łuczyk
3.      Hanna Siwak
                                                                                                 § 3
Zobowiązuję Przewodniczącego do pobierania druków spisu z natury od Skarbnika Gminy oraz rozliczania się z nich i sporządzenia protokółu po zakończeniu inwentaryzacji.
 
 
                                                                                                § 4
Zobowiązuję Skarbnika Gminy do porównania ilości składników majątku ustalonego w toku spisu z natury z ilością w urządzeniach analitycznych
i ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.
 
                                                                                                § 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej Pani Marzannie Zagórskiej.
                                                                                               § 6
Ogólny nadzór sprawuje Skarbnik Gminy.
                                                                                               § 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
              Wójt
/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 13.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony