Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 45/06 - zmiana uchwały budżetowej 2006r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 45/2006
     Wójta Gminy   Poświętne
 z dnia 30 listopada 2006 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.
                                                             
                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )oraz art. 188 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.   Nr 249 , poz. 2104   z późn. zm. ) oraz § 10 Uchwały Nr XX/122/2005 Rady Gminy Poświętne z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :
 
                                                        § 1.
 
Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2006 r.
Budżet po zmianie:
 
Dochody                                           10 662 764      zł    zał. Nr   1
w tym z zadań zleconych                      2 358 572      zł   zał. Nr   1 a
Wydatki                                            11 342 764      zł   zał. Nr   2
w tym z zadań zleconych                      2 358 572      zł   zał. Nr   2 a
Dokonać zmian w planie wydatków                                 zał.   Nr 3          
Dokonać zmian w planie wydatków                                 zał.   Nr 3 a
z zadań zleconych
 
                                                        § 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne .
                                                        § 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                        § 4.
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
                                                                            
                                                                      Wójt
                                                                 /-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 30.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska Referat Finansowy

Opcje strony

do góry