Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 43/06 - projekt uchwały budżetowej na 2007 r.

Zarządzenie Nr 43/06

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 15 listopada 2006 roku

 

w  sprawie projektu uchwały budżetowej na 2007 r.

 

 

 

         Na podstawie art. 179 i 180 ust. 1 ustawy z dnia 30  czerwca  2005 r. o finansach publicznych (Dz .U . z 2005 r. Nr 249 , poz. 2104 z  późn. zm. )   Wójt Gminy ustala, co następuje:

                                                        § 1

 

Przygotowany projekt uchwały budżetowej stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  przedstawić:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce celem zaopiniowania

2) Radzie Gminy Poświętne.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

 

                                                        § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

                                                       

 

 Wójt

/-/ Jan Cymerman

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 15.11.2006
Data modyfikacji : 15.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska Referat Finansowy

Opcje strony

do góry