Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 42/06 - zmiany w budżecie 2006r.

                                     Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 42/2006
                                                                     Wójta Gminy   Poświętne
                                                                  z dnia 17 październik 2006 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.
                                                             
                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )oraz art. 188 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.   Nr 249 , poz. 2104   z późn. zm. ) oraz § 10 Uchwały Nr XX/122/2005 Rady Gminy Poświętne z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :
 
                                                        § 1.
 
Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2006 r.
Budżet po zmianie:
 
Dochody                                         10 662 649     zł      zał. Nr 1
w tym z zadań zleconych                   2 392 928     zł      zał. Nr   1 a
Wydatki                                          11 342 649     zł      zał. Nr 2
w tym z zadań zleconych                   2 392 928     zł      zał. Nr   2 a
Dokonać zmian w planie wydatków                                zał. Nr 3
 
                                                        § 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne .
                                                        § 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                        § 4.
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
              
                                                                                    Wójt
                                                                                    /-/ Jan Cymerman  
                                                       
                                                       
                                                                                  
                                                                    
                                                                                                                                                        
                                                                                  Załącznik Nr 1
                                                                                  do Zarządzenia Nr 42/2006
                                                                                  Wójta Gminy Poświętne
                                                                                  z dnia 17 październik 2006 r.
 
 
 
                                                           D O C H O D Y
 
 
 
Dział
Rozdział
 §
            Treść
 
Zwiększenia
Zmniejszenia
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 16 067
 
 
75109
 
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
 
   16 067
 
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
    16 067
 
801
 
 
Oświata i wychowanie
 
    1 462
 
 
80101
 
Szkoły podstawowe
    1 462
 
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
    19 000
 
852
 
 
Pomoc społeczna
 
     8 000
 
 
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składkina ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 
     8 000
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
     8 000
 
 
 
Ogółem
    17 529
    8 000
 
 
                                                                                    Wójt
                                                                                    /-/ Jan Cymerman  
                                                       
  
                                                                                                                                
                                                                      
                                                                                                                                            
                                                                                  Załącznik Nr 1 a
                                                                                  do Zarządzenia Nr 42/2006
                                                                                  Wójta Gminy Poświętne
                                                                                  z dnia 17 październik 2006 r.
 
 
 
                                   w tym dochody z zadań zleconych
 
 
 
Dział
Rozdział
 §
            Treść
 
Zwiększenia
Zmniejszenia
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 16 067
 
 
75109
 
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
 
   16 067
 
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
    16 067
 
852
 
 
Pomoc społeczna
 
      8 000
 
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 
      8 000
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
      8 000
 
 
 
Ogółem
     16 067
     8 000
 
 
 
                                                                                    Wójt
                                                                                    /-/ Jan Cymerman  
                                                       
 
 
                                     
                                                            
                                                
                                                                                  Załącznik Nr 2
                                                                                  do Zarządzenia Nr 42/2006
                                                                                  Wójta Gminy Poświętne
                                                                                                             z dnia 17 październik 2006 r.
 
 
                                                      W Y D A T K I
 
Dział
Rozdział
 §
            Treść
 
Zwiększenia
Zmniejszenia
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 16 067
 
 
75109
 
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
 
   16 067
 
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
      9 200
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
      1 400
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
      5 000
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
         467
 
801
 
 
Oświata i wychowanie
 
      1 462
 
 
80101
 
Szkoły podstawowe
      1 462
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
      1 462
 
852
 
 
Pomoc społeczna
 
    8 000
 
 
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 
    8 000
 
 
3110
Świadczenia społeczne
 
    8 000
 
 
 
Ogółem
     17 529
    8 000
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Wójt
                                                                                    /-/ Jan Cymerman  
                                                       
 
 
 
  
                                                                                             
                                                                                 
                                                                                 
                       
                                                                                  Załącznik Nr 2 a
                                                                                  do Zarządzenia Nr 42/2006                                                                                                                                                      Wójta Gminy Poświętne          
                                                                                   z dnia 17 październik 2006 r.
 
 
 
                                      w tym wydatki z zadań zleconych
 
 
Dział
Rozdział
 §
             Treść
 
Zwiększenia
Zmniejszenia
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 
   16 067
 
 
75109
 
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
 
 
   16 067
 
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
      9 200
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
     1 400
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
     5 000
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
        467
 
852
 
 
Pomoc społeczna
 
     8 000
 
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 
   
     8 000
 
 
3110
Świadczenia społeczne
 
      8 000
 
 
 
Ogółem
    16 067
      8 000
 
                                                                                 
                                                                                    Wójt
                                                                                    /-/ Jan Cymerman          
                                       
                                                                                                                                               Załącznik Nr 3 
                                                                                                           Do Zarządzenia Nr 42/2006                                                                                                                                                              Wójta Gminy Poświętne
                                                                                                          z dnia 17 październik 2006 r
 
 
                                   Dokonać zmian w planie wydatków
 
Dział
Rozdział
 §
           Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
750
 
 
Administracja publiczna
 
   20 500
   20 500
 
75022
 
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu )
        500
        500
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
        500
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
 
        300
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
    
        200
 
75023
 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )
   20 000
    20 000
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
    16 000
 
 
 
4270
Zakup usług remontowych
 
    20 000
 
 
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
     4 000
 
754
 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
     2 800
      2 800
 
75412
 
 Ochotnicze straże pożarne
     2 800
      2 800
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 
      2 800
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
     2 800
 
758
 
 
Różne rozliczenia
 
 
   10 000
 
75818
 
Rezerwy ogólne i celowe
 
   10 000
 
 
4810
Rezerwy
 
   10 000
801
 
 
Oświata i wychowanie
   57 556
   57 556
 
80101
 
Szkoły podstawowe
   16 693
   12 137
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
 
   11 942
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 
        195
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
     1 056
 
 
 
4270
Zakup usług remontowych
    15 442
 
 
 
4430
Różne opłaty i składki
         195
 
 
80103
 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
      3 407
    7 963
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 
        313
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
 
      4 303
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
      2 498
         659
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
 
      1 454
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
     
            72
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
   
        220
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
        200
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
         250
         
 
 
4260
Zakup energii
 
         33
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
 
         50
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
       659         
         659
 
80110
 
Gimnazja
      1 000
      1 000
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 
      1 000
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
      1 000
 
 
80130
 
Szkoły zawodowe
      9 772
     3 094
 
 
3020
 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
        258
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
      8 559
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
         955
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
 
        215
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
 
          30
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
        444
 
 
4260
Zakup energii
 
      2 065
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
 
         246
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
 
         94
 
80113
 
Dowożenie uczniów do szkół
     4 000
   10 678
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
     4 000
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
 
   10 678
 
80195
 
Pozostała działalność
    22 684
   22 684
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 
   22 684
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
    22 684
 
852
 
 
Pomoc społeczna
      9 000
 
 
85202
 
Domy pomocy społecznej
      7 500
 
 
 
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
 
      7 500
 
 
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
      1 500
 
 
 
3110
Świadczenia społeczne
      1 500
 
926
 
 
Kultura fizyczna i sport
      1 000
 
 
92695
 
Pozostała działalność
      1 000
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
      1 000
 
 
 
 
Ogółem
    90 856
    90 856
                                                                                     
                                                                                    Wójt
                                                                                    /-/ Jan Cymerman        
                                                                                    
                           
 
U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 42/2006
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 17 październik 2006 r
 
 
 
 
     Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 129/06 została zwiększona dotacja celowa w dz. 801 z przeznaczeniem na wdrażanie reformy oświaty wprowadzono od 01.09.2006 r. nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.
 
Decyzją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego została zwiększona dotacja celowa w dz. 751 z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast .
Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 108 zmniejszono plan dotacji w dz. 852 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Dokonano zmiany planów w dz. 750, 754, 758, 801, 852, 926.
 
Środki z rezerwy budżetowej w kwocie 10 000 zł przeznaczono na :
domy pomocy społecznej -   7 500 zł
zasiłki okresowe         -   1 500 zł
sport    - 1 000 zł.
 
 
 
                                                                                    Wójt
                                                                                    /-/ Jan Cymerman  
                                                       
 
 
 
.
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 18.10.2006
Data modyfikacji : 18.10.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska Referat finansowy

Opcje strony

do góry