Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 40/06 - powołanie komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 40/2006
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 10 października 2006 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont i modernizację Szkoły Podstawowej w Zabrańcu”

§ 1

Na podstawie art. 19, 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz § 1, pkt. 1,2,3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 743) powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w składzie:

Przewodnicząca
Ilona Wojda Analiza i ocena ofert a szczególności, przedstawienie kierownikowi jednostki propozycji wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania/przeprowadzenie negocjacji

Członek
Krystyna Łuczyk Analiza i ocena ofert, a w szczególności sprawdzenie

Sekretarz
Beata Górecka Analiza i ocena ofert pod względem formalnym, a w szczególności sporządzenie dokumentacji postępowania, obsługa administracyjno-biurowa /przeprowadzenie negocjacji

§ 2

Do zadań Komisji należy:

 1. Przygotowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokołu.
 3. Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają wymagane warunki.
 4. Dokonanie oceny ofert i przedstawienie Wójtowi gminy lub osobie upoważnionej propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej.
 5. Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji wg druków ZP wprowadzonych zarządzeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jako obowiązujące dla zamówień o równowartości do 60 tys. EURO.
 6. Przedstawienie Wójtowi gminy lub osobie upoważnionej propozycji wyboru nowej oferty najkorzystniejszej, spośród złożonych ważnych ofert, w przypadku stwierdzenia, iż oferent, którego oferta została wybrana:

1) przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,
2) uchyla się od podpisania umowy lub
3) nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
4) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

7. Rozstrzygnięcie ewentualnych protestów, wniesionych w związku z czynnościami podjętymi przez Komisję w prowadzonym postępowaniu.

§ 3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Komisja ma prawo wykluczyć oferenta, odrzucić ofertę bądź unieważnić przetarg na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 1 oraz art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 5

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wójt
/-/ Jan Cymerman

Załącznik do Zarządzenia nr 40/2006
Wójta Gminy Poświętne z dnia 10.10.2006 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

 1. Regulamin normuje działanie Komisji Przetargowej. Komisja Przetargowa, zwana dalej „komisją”, ma charakter doraźny i zostaje powołana do przygotowania i przeprowadzenia określonego postępowania w składzie:

przewodniczący komisji - Ilona Wojda
sekretarz komisji - Beata Górecka
członek komisji - Krystyna Łuczyk

 1. Komisja przetargowa organizuje i prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty na potrzeby działalności zamawiającego.

 1. Członkowie komisji realizują czynności postępowania w sposób obiektywny, rzetelny, z największą starannością, kierując się przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

 1. Członkami komisji przetargowej mogą być wyłącznie pracownicy zamawiającego. Inne osoby mogą uczestniczyć w pracach komisji jedynie w charakterze biegłych (rzeczoznawców).

 1. Do obowiązków komisji przetargowej należy :

1) na etapie przygotowania postępowania:
a) opis przedmiotu zamówienia,
b) ustalenie wartości zamówienia,
c) wybór trybu postępowania,
d) sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wraz z projektem umowy,
e) opracowanie ogłoszenia o postępowaniu,
f) dokonanie niezbędnych uzgodnień od strony formalno-prawnej oraz w zakresie możliwości finansowych realizacji zamówienia,
g) zatwierdzenie opracowanych przez komisję dokumentów postępowania przez Wójta gminy,

2) na etapie postępowania:
a) wszczęcie postępowania poprzez publikację ogłoszenia o przetargu,
b) wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) odpowiedzi (pisemnie) na ewentualne zapytania do treści specyfikacji
d) ewentualne zebranie potencjalnych oferentów,
e) przygotowanie i prowadzenie czynności na wypadek złożenia protestu na treść specyfikacji.
f) ewentualna zmiana treści specyfikacji przed upływem terminu do składania ofert, reprezentowanie zamawiającego w ewentualnym postępowaniu odwoławczym w zakresie uzgodnionym z Wójtem gminy,
g) prowadzenie protokołu postępowania,
h) przyjmowanie, składanych za pośrednictwem sekretariatu, ofert i zapewnienie ich nienaruszalności,
i) prowadzenie publicznego otwarcia ofert,
j) ocena ofert i wskazanie Wójtowi gminy najkorzystniejszej oferty (w oparciu o przepisy ustawy oraz kryteria, opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia),
k) publikacja ogłoszeń o wynikach postępowania oraz zawiadomienie o wynikach postępowania wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie, realizacja, w imieniu zamawiającego, czynności w związku z ewentualnym wnoszeniem przez wykonawców środków zaskarżania,
l) rekomendowanie do zatwierdzenia przez Wójta gminy treści protokołu postępowania oraz podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 1. Oferty otwiera się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu :

1) przed otwarciem ofert przewodniczący komisji umożliwi oferentom złożenie oświadczeń. Ich treść komisja odnotowuje w stosownym druku, stanowiącym załącznik do protokołu postępowania,
2) przed otwarciem każdej oferty komisja sprawdzi i okaże obecnym stan jej zabezpieczenia,
3) po otwarciu każdej z ofert przewodniczący komisji odczyta:
a) nazwę oferenta i jego adres,
b) cenę oferty,
c) termin wykonania zamówienia publicznego,
d) okres gwarancji,
e) warunki płatności zawarte w ofercie.
Informacje, o których mowa powyżej, doręcza się oferentom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek. Informacje te odnotowywane są w protokole postępowania.

Uwaga:
Protokół postępowania, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Uczestnik postępowania na dzień wcześniej winien złożyć na piśmie prośbę o udostępnienie dokumentów ze wskazaniem odpowiednich części protokołu i oferty, które chciałby otrzymać do wglądu. Sekretarz komisji powiadamia, kiedy i w jakich godzinach oraz na jakich zasadach dokumenty zostaną udostępnione do wglądu uczestnikowi postępowania.

W trakcie postępowania dokumenty ujawnia sekretarz komisji przetargowej w obecności co najmniej jeszcze jednej osoby z komisji.

4) członkowie komisji składają pisemne oświadczenie o zaistnieniu lub braku istnienia

ustawowych okoliczności, uniemożliwiających im występowanie w imieniu zama-

wiającego lub też wykonywanie czynności związanych z postępowaniem o

zamówienie publiczne, z chwilą:

a) otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym

· W przypadku złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności wykluczających, o których mowa wyżej, lub nie złożenie przez niego takiego oświadczenia, członek komisji podlega niezwłocznemu wyłączeniu z dalszego udziału w pracach komisji. Informację o wyłączeniu członka komisji przewodniczący komisji przekazuje Wójtowi gminy, który w miejsce wyłączonego członka, może powołać nowego członka komisji.

· Czynności, które członek komisji podejmie w postępowaniu, po powzięciu wiadomości o zaistnieniu wobec niego okoliczności wykluczających, są nieważne. Czynności komisji przetargowej, podjęte z udziałem członka podlegającego wyłączeniu, powinny zostać powtórzone.

· W każdym czasie (po zrealizowaniu czynności, o których mowa w pkt lit. a) członek komisji przetargowej, na każdym etapie postępowania, ma obowiązek niezwłocznego wyłączenia się z udziału w pracach komisji, jeżeli poweźmie wiadomość o zaistnieniu okoliczności wykluczających. Zasadę nieważności czynności i obowiązek powtórzenia czynności przez komisję stosuje się odpowiednio.

5) umożliwienie, po otwarciu wszystkich złożonych w terminie ofert, złożenia dodatkowych oświadczeń upoważnionym przedstawicielom oferentów,
6) przed zamknięciem części jawnej posiedzenia przewodniczący komisji może poinformować zebranych o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia postępowania i opublikowania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Zabrania się w trakcie publicznego otwarcia ofert:

1) prowadzenia jakichkolwiek negocjacji lub polemik z obecnymi na publicznym otwarciu ofert oferentami,
2) dokonywania jakichkolwiek poprawek w ofercie, powodujących zmianę jej treści, a zwłaszcza ceny i innych danych służących jako kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty,
3) ogłaszania jakichkolwiek rozstrzygnięć dotyczących wykluczenia oferenta, unieważnienia bądź odrzucenia ofert, chociażby z okoliczności faktycznych wynikało, że obowiązek wykluczenia oferenta lub odrzucenia oferty jest oczywisty.

 1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty:

1) Komisja przetargowa oddziela oferty złożone w terminie do składania ofert od złożonych po terminie. W przypadku stwierdzenia wpływu oferty po terminie, zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym oferenta

2) Komisja przetargowa ocenia oferty na podstawie:
a) art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- nie spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 powoduje wykluczenie oferenta z postępowania. Oferta wykonawcy, który został wykluczony z postępowania uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4)
- o wykluczeniu z postępowania zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 24 ust.3),
b) art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- oferty złożone po terminie, spełniające wymogi art. 22 ust.1 ustawy, podlegają ocenie pod kątem spełniania wymogów art. 89 ust. 1 i są dzielone na oferty podlegające odrzuceniu i nie podlegające odrzuceniu,
- o odrzuceniu oferty zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawcę, którego ofertę odrzucił. Informacja winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne,
- w ofertach nie podlegających odrzuceniu komisja poprawia ewentualne oczywiste omyłki w ich tekście oraz powiadamia o powyższym oferentów.
3) Ofertę najkorzystniejszą komisja przetargowa wybiera spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Wnioskowanie o wykluczenie oferenta (nie rozpatrywanie jego oferty), odrzucenie oferty lub wszystkich ofert oraz o unieważnienie postępowania w przypadkach, w art. 24 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 1, art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Przygotowanie i skierowanie do akceptacji przez Wójta gminy, odpowiedniej koresponkencji do oferentów, dotyczącej wyników czynności, o których mowa w pkt. 9 z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.

11. Oddanie/odesłanie bez otwierania ofert, na które wniosek o wycofanie oferenci złożyli do zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert, a także ofert złożonych po terminie, jeżeli po uprzednim powiadomieniu przez komisję przetargową oferent nie skorzystał z prawa do wniesienia protestu.

12. Sporządzenie protokołu postępowania wraz z załącznikami i przedłożenie do zatwierdzenia przez Wójta gminy.

13. Przygotowanie ogłoszeń i zawiadomień o wynikach postępowania, a po akceptacji ich treści przez Wójta gminy, niezwłoczne pisemne powiadomienie oferentów oraz publikacja na stronie internetowej oraz w siedzibie zamawiającego.

14. Dokonanie wyboru nowego oferenta spośród złożonych, nie odrzuconych ofert, w przypadku nie podpisania umowy przez oferenta, którego oferta została wybrana.

15. Komisja kończy działalność w dniu podpisania umowy lub z chwilą unieważnienia postępowania z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZATWIERDZAM

                                                                                         Wójt
                                                                             /-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 11.10.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ilona Wojda
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry