Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2006/461,Zarzadzenie-Nr-3706-powolanie-komisji-do-przeprowadzenia-inwentaryzacji-sprzetu-.html
2021-10-24, 09:09

Zarządzenie Nr 37/06 - powołanie komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu OC

ZARZĄDZENIE Nr 37/2006
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE
SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

z dnia 13 września 2006 r.

w sprawie powołania komisji i przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej Gminy Poświętne według stanu
na dzień 31 października 2006 roku

Na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 76 z 2002r., poz. 694 z późn. zm. ) § 3 pkt 1 i pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin
(Dz. U. Nr 96 z 2002r. poz. 850) Zarządzenia Nr 2/OCK Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 30 maja 1994 roku w sprawie norm czasowych przechowywania sprzętu technicznego, specjalistycznego i umundurowania Obrony Cywilnej Zarządzenia Nr 227 z dnia 5 października 2001 roku Wojewody Mazowieckiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku Obrony Cywilnej na terenie województwa mazowieckiego oraz Wytycznych Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20.06.2006r. do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w/g stanu na dzień 31.10. 2006 r. zarządzam co następuje :

§ - 1

W celu dokonania wyceny i uaktualnienia informacji o stanie ilościowym ,wartościowym, jakościowym oraz przydatności sprzętu obrony cywilnej przekazanego w użyczenie dla gminy przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego polecam przeprowadzić jego inwentaryzację w formie spisu z natury w terminie od 01 do 31 października 2006 roku

§ - 2

Do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wyznaczam komisje w składzie :

Przewodniczący : insp ds. OC - Piotr STANISZEWSKI

Członkowie - insp ds. Rady Gm. .- Hanna SIWAK

Insp. ds. ks. Budżet - Krystyna ŁUCZYK

Prac gospodarczy U.G - Wiesław SKNADAJ

§ - 3

Szkolenie komisji polecam przeprowadzić jej przewodniczącemu w dniu 21 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zgodnie z dokumentami normatywnymi obejmującymi problematykę inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz Wytycznymi Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC.

§ - 4

W okresie inwentaryzacji należy wstrzymać przyjmowanie i wydawanie sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC i nie dokonywać innych operacji magazynowych. Inwentaryzacją objąć : wojskowy sprzęt techniczny dla formacji OC , sprzęt obrony cywilnej wydzielony na stanowiska kierowania, oraz sprzęt gromadzony dla zapewnienia ochrony ludności i inny sprzęt nie objęty indeksem oraz sprzęt przeznaczony lub będący na wyposażeniu systemów alarmowych i budowli ochronnych /centrale alarmowe, urządzenia filtrowentylacyjne, filtropochłaniacze, klapy wywiewne, syreny alarmowe/.

§ - 5

Dokumentację z przeprowadzonej inwentaryzacji należy sporządzić wg. wzorów podanych w Wytycznych Dyrektora Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dokumenty po ich wypełnieniu należy przesłać do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 20 listopada 2006 roku.

§ - 6

Wpisów do arkuszy należy dokonywać bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistego stanu sprzętu i jego jakości oraz przydatności, czynność wpisywania należy dokonywać w obecności co najmniej dwóch członków komisji i w obecności osoby odpowiedzialnej materialnie za stan sprzętu i wyposażenia objętego inwentaryzacją.

§ - 7

Odpowiedzialnym za terminowe wykonanie zarządzenia jest przewodniczący komisji.

§ - 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 13.09.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Staniszewski
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony