Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2006/453,Zarzadzenie-NR-3206-zmiana-uchwaly-budzetowej.html
2021-10-24, 09:11

Zarządzenie NR 32/06 - zmiana uchwały budżetowej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 32/2006

Wójta Gminy Poświętne
z dnia 28 sierpnia 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

oraz art. 188 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 , poz. 2104 z późn. zm. ) oraz § 10 Uchwały Nr XX/122/2005 Rady Gminy Poświętne z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2006 r.

Budżet po zmianie:

Dochody 10 338 322 zł zał. Nr 1

w tym z zadań zleconych 2 387 661 zł

Wydatki 11 018 322 zł zał. Nr 2

w tym z zadań zleconych 2 387 661 zł

Dokonać zmian w planie wydatków zał. Nr 3

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 28.08.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony