Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 31/06 - przyjęcie oinformacji z wykonania budżetu gminy za I półrocz 2006

Z A R Z Ą D Z E N I E 31/2006

Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 sierpnia 2006 r.

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

art. 198 ust . 1 i 2 art. 199 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/170/01 z dnia 28 listopada 2001 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2006 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacja o której mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 28.08.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry