Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2006/449,Zarzadzenie-Nr-2806-powolanie-komisji-egzaminacyjnej.html
2021-10-24, 09:26

Zarządzenie Nr 28/06 - powołanie komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 28 / 2006
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 23 sierpnia 2006 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późń. zm.) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Marty Zawadki

zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Zabrańcu na stanowisku nauczyciela języka polskiego oraz historii i społeczeństwa, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Elżbieta Kruszewska -przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodniczący

2. Ewa Snopek -przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3. Teresa Perkowska -ekspert w zakresie języka polskiego

4. Grażyna Kałczewiak -ekspert w zakresie języka polskiego

5. Alicja Ryńska -dyrektor szkoły

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.

Wójt
/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 24.08.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kruszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony