Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 27/06 - przeciwdziałanie zagrożeniom pożarowym na terenie gminy

ZARZĄDZENIE Nr 27/2006
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE
SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

z dnia 27 lipca 2006 r.

w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym na terenie gminy i realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem

Na podstawie art. 1, 3, 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991roku o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U z 2002 r Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.) art. 173 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U z 2004 Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.), art. 7 ust 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), § - 5, §6 pkt 2 i § 7 pkt 4Zarządzenia Nr 7/2003 Wójta Gminy Poświętne z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania, Zarządzenia Nr 26/06 Wójta Gminy Poświętne – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 24 lipca 2006 w sprawie organizacji Systemu wczesnego Ostrzegania i Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Poświętne zarządzam, co następuje

§ - 1

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludności i sprawnej realizacji przedsięwzięć przeciwpożarowych w kompleksie leśnym położonym w rejonie m. HELENÓW - WOLA CYGOWSKA –JADWINIEW – ROJKÓW – TURZE, oraz w celu dokonania analizy i oceny zagrożenia pożarowego na terenie gminy i koordynacji działań ratowniczych w warunkach wysokich temperatur powietrza, a także w celu ograniczenia zasięgu pożaru i zahamowania tego zagrożenia, od dnia 27 lipca 2006 roku w Urzędzie Gminy Poświętne powołuje się do działania w trybie natychmiastowym Gminny Zespół Reagowania w pełnym składzie, oraz wydziela się ze składu GZR Gminny Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania.

§ - 2

Na czas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej i koordynowania przedsięwzięć przeciwpożarowych w rejonie objętym zagrożeniem , ustalam następujący skład Gminnego Zespołu Reagowania :

 1. Szef GZR – Wójt Gminy ( osobiście )
 2. Z- ca Szefa - Sekretarz Gminy
 3. Grupy o charakterze stałym - zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2003 z dnia
  19 maja 2003 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania

 1. Grupa Operacji i organizacji działań

1) szef grupy – Gminny Komendant OSP

2) członkowie – Sołtys wsi HELENÓW, Sołtys wsi WOLA CYGOWSKA, strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy z wyłączeniem OSP TURZE , mieszkańcy HELENOWA i WOLI CYGOWSKIEJ wyznaczeni do realizacji zadań powszechnej samoobrony ludności przez swoich sołtysów

 1. Grupa zabezpieczenia logistycznego

1) szef grupy - Komendant OSP Turze

2) członkowie – strażacy ochotnicy z OSP Turze

 1. Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowej

1) szef grupy - Kierownik Ośrodka Zdrowia w Poswiętnem

2) Z-ca szefa - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

3) członkowie – personel Ośrodka Zdrowia, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

7. Gminny Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania

1) Szef GOADA – Insp. ds. OC Gminy

2) członek - Ref. ds. organizacyjno – kadrowych urzędu gminy

§ - 3

Powołanemu do działania Gminnemu Zespołowi Reagowania polecam wykonywać zadania określone Planem Reagowania Kryzysowego Gminy Poświętne na czas likwidacji pożaru lasu w rejonie m. HELENÓW - WOLA CYGOWSKA - JADWINIEW - ROJKÓW - TURZE, a dodatkowo szefom grup roboczych o charakterze czasowym polecam :

 1. Szefowi Grupy Operacji i Organizacji Działań

1) posiadanymi siłami i środkami realizować czynności i przedsięwzięcia ratowniczo gaśnicze i zlikwidować pożar lasu w rej m. HELENÓW

2) zapobiegać powstawaniu nowych pożarów w tym rejonie

3) zorganizować działanie doraźnych (stałych i/lub ruchomych) posterunków wykrywania i alarmowania o zagrożeniach, w systemie zmianowym działających ciągle – stosownie do zagrożenia

4) prowadzić ewidencję osób biorących udział w akcji ratowniczo gaśniczej

5) wykonywać inne zadania i czynności z zakresu bezpieczeństwa
i ochrony ludności zlecone przez Wójta – Szefa OC Gminy

 1. Szefowi Grupy Zabezpieczenia Logistycznego

1) posiadanymi siłami zapewnić : odpowiednią ilość środków gaśniczych dla potrzeb sił własnych i przydzielonych do działania na terenie gminy

2) zorganizować dostarczanie napojów i żywności dla osób biorących udział w akcji ratowniczo gaśniczej

3) przygotować miejsca wypoczynku i zakwaterowania dla sił ratowniczych i osób biorących bezpośredni udział w akcji gaszenia pożaru

4) przygotować miejsce do rozwinięcia stacjonarnego / ruchomego punktu zabezpieczenia medycznego i ewakuacji poszkodowanych w m. TURZE

5) prowadzić ewidencję wydanych materiałów i środków

6) być w gotowości do realizacji innych zadań logistycznych na moje polecenie

 1. Szefowi Grupy Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno Bytowej

1) przygotować się do niesienia pomocy medycznej rannym
i poszkodowanym w czasie zwalczania pożaru lasu

2) na moje polecenie rozwinąć punkt zabezpieczenia medycznego
i ewakuacji poszkodowanych w miejscowości TURZE

3) utrzymywać ścisły kontakt ze stacją pogotowia ratunkowego
w WOŁOMINIE

4) przygotować dodatkowe ilości opatrunków osobistych, toreb sanitarnych, noszy i innych należności medycznych z magazynu Obrony Cywilnej Gminy

5) zachować gotowość do wykonywania innych zadań z zakresu udzielania pomocy zwiększonej liczbie poszkodowanych w wyniku gaszenia pożarów

6) rozpoznawać na bieżąco potrzeby socjalno bytowe ludności zamieszkałej w rejonie dotkniętym zagrożeniem pożarowym

 1. Szefowi Gminnego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania

1) na bieżąco oceniać rozwój sytuacji i analizować przebieg zagrożenia

2) gromadzić informacje o przebiegu akcji ratowniczo – gaśniczej, przygotowywać wnioski z oceny zagrożenia i wypracowywać dane do decyzji Wójta Szefa OC Gminy

3) rozpocząć prowadzenie dziennika działań ratowniczych

4) na bieżąco aktualizować Plan Doraźnej Ewakuacji Ludności na terenie gminy

5) zaktualizować Plan mobilizowania Gminnych Formacji Obrony Cywilnej

6) w porozumieniu z Kierownikiem Ośrodka Zdrowia przygotować dodatkowe należności medyczne z magazynu OC gminy

7) po zakończeniu akcji ratowniczo gaśniczej przedstawić do mnie raport
z przebiegu działań GZR

§ - 4

Wszystkim sołtysom z terenu gminy Poświętne polecam : poinformować mieszkańców sołectw o potrzebie bezwzględnego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie gminy, oraz zachować gotowość do wykonywania przedsięwzięć wynikających z powszechnej samoobrony ludności.

§ - 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 27.07.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Staniszewski
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry