Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2006/444,Zarzadzenie-Nr-2606-organizacja-systemu-Wczesnego-Ostrzegania-i-Systemu-Wykrywan.html
2021-10-24, 09:12

Zarządzenie Nr 26/06 - organizacja systemu Wczesnego Ostrzegania i Systemu Wykrywania i Alarmowania

ZARZĄDZENIE Nr 26/06
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE
SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

z dnia 24 lipca 2006 r.

w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania i Systemu Wykrywania
i Alarmowania na terenie gminy Poświętne

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138 ust 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), art. 7 ust 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), § 3 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin ( Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), § 13 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania ( Dz. U. z 2002 Nr 215 poz. 1818 z późn. zm.), § 6 pkt 14 Statut Gminy Poświętne stanowiącego załącznik do uchwały Uchwały Rady Gminy
Nr VII/ 43/ 2003 z dnia 25–09–2003 oraz zgodnie z zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 18.04.2000 r w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Województwa Mazowieckiego zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, organizowania przedsięwzięć mających na celu poprawę życia społeczności sołectw w obliczu współczesnych zagrożeń lub klęsk żywiołowych mogących zaistnieć na terenie gminy w czasie pokoju, w tym zagrożeń terrorystycznych, oraz zagrożeń militarnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i w razie wojny, tworzy się System Wczesnego Ostrzegania ( SWO ) i System Wykrywania i Alarmowania ( SWA ).

§ 2

Zadaniem SWO i SWA jest pozyskiwanie i przekazywanie ludności niezbędnych informacji o zagrożeniach umożliwiających podejmowanie właściwych działań z odpowiednim wyprzedzeniem, zmierzających do organizowania ochrony ludności przed zagrożeniami zarówno w czasie pokoju jak i podczas kryzysu, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w razie wojny.

§ 3

Jednostkami organizacyjnymi SWO są :

1) Gminny Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania GOADA – wydzielany na polecenie Wójta - Szefa OC Gminy ze składu GZR - przeznaczony jest do : pozyskiwania i analizowania informacji o zagrożeniach z obszaru administrowanego i innych źródeł, uruchamiania ostrzegania i alarmowania ludności, koordynowania i organizowania pracy SWO i SWA;

2) Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych – pod względem alarmowania i ostrzegania ludności;

3) Dyrektorzy i kadra pedagogiczna Szkół Publicznych na terenie gminy – wobec dzieci i młodzieży przebywających w szkołach i / lub pod ich opieką ;

4) Sołtysi sołectw i wyznaczeni przez sołtysów mieszkańcy sołectwa - wobec ludności przebywającej na terenie sołectwa ;

5) Prezesi, Dyrektorzy, Kierownicy, komórek organizacyjnych i właściciele przedsiębiorstw z siedzibami na terenie gminy - wobec swoich pracowników i klientów ;

6) Mieszkańcy gminy w sołectwach – wzajemnie wobec siebie i jednostek organizacyjnych SWO – w zakresie przekazywania informacji o zagrożeniach.

§ 4

Jednostki organizacyjne SWO wykonują zadania podczas zaistnienia zagrożeń, klęsk żywiołowych i katastrof głównie w czasie pokoju, lub inne zadania zlecone przez Wójta –Szefa OC Gminy w zakresie wczesnego ostrzegania ludności .

§ 5

Jednostkami organizacyjnymi SWA są Gminne Formacje Obrony Cywilnej :
1) Drużyna Wykrywania i Alarmowania ( DWA );
2) Radiofoniczna Drużyna Alarmowa;
3) inne formacje OC przewidziane do działania na terenie gminy.

§ 6

Jednostki organizacyjne SWA przewidziane są do wykrywania i alarmowania o zagrożeniach mogących zaistnieć na terenie gminy w czasie kryzysu, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w razie wojny , działają na podstawie Planu Obrony Cywilnej Gminy.

§ 7

Jednostki organizacyjne SWA mogą być wykorzystywane do realizacji przewidzianych zadańw czasie pokojui do współdziałania z systemem wczesnego ostrzegania na polecenie Wójta – Szefa OC gminy, w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, ćwiczeń obrony cywilnej, lub w innych sytuacjach zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 24.07.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Staniszewski
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony