Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 22/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 22/2006

Wójta Gminy Poświętne
z dnia 13 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

oraz art. 188 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 , poz. 2104 z późn. zm. ) oraz § 10 Uchwały Nr XX/122/2005 Rady Gminy Poświętne z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2006 r.

Budżet po zmianie:

Dochody 10 375 336zł zał. Nr 1

w tym z zadań zleconych 2 387 661złzał. Nr 1 a

Wydatki 11 055 336złzał. Nr 2

w tym z zadań zleconych 2 387 661zł zał. Nr 2 a

Dokonać zmian w planie wydatkówzał. Nr 3

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt
/-/Jan Cymerman

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 22/2006

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 13 czerwca 2006 r.

D O C H O D Y

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
852

Pomoc społeczna

53 000
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe19 000
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

13 000

2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin6 000
85219Ośrodki pomocy społecznej9 000
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

9 000

85295Pozostała działalność25 000
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

25 000

854Edukacyjna opieka wychowawcza13 484

85415Pomoc materialna dla uczniów13 484
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

13 484

Ogółem66 484


Wójt
/-/Jan Cymerman

Załącznik Nr 1 a

do Zarządzenia Nr 22/2006

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 13 czerwca 2006 r.

W tym dochody z zadań zleconych

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
852Pomoc społeczna13 000
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

13 000

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

13 000

Wójt

/-/Jan Cymerman

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr22/2006

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 13 czerwca 2006 r.

W Y D A T K I

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
852Pomoc społeczna53 000
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

19 000

3110Świadczenia społeczne19 000
85219Ośrodki pomocy społecznej9 000
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników9 000
85295Pozostała działalność25 000
3110Świadczenia społeczne25 000
854Edukacyjna opieka wychowawcza13 484
85415Pomoc materialna dla uczniów13 484
3240Stypendia dla uczniów13 484
Ogółem66 484

Wójt

/-/Jan Cymerman

Załącznik Nr 2 a

do Zarządzenia Nr 22/2006

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 13 czerwca 2006 r.

W tym wydatki z zadań zleconych

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
852Pomoc społeczna13 000
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

13 000

3110

Świadczenia społeczne

13 000

Wójt

/-/Jan Cymerman


Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 22/2006

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 13 czerwca 2006 r

Dokonać zmian w planie wydatków

DziałRozdział§ TreśćZwiększeniaZmniejszenia
801Oświata i wychowanie27 60427 604
80101Szkoły podstawowe19 62619 626
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników17 693
4210Zakup materiałów i wyposażenia5 100
4260Zakup energii5 635
4270Zakup usług remontowych3061 798
4300Zakup usług pozostałych3 500
4350Zakup usług dostępu do sieci Internet550
4410Podróże służbowe krajowe150
4430Różne opłaty i składki1 000
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych3 385135
80110Gimnazja1 5741 574
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1 574
4410Podróże służbowe krajowe500
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 074
80130Szkoły zawodowe3636
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników36
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36
80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych2 6962 696
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników2 696
4260Zakup energii2 000
4300Zakup usług pozostałych300
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych396
80113Dowożenie uczniów do szkół3 6723 600
4170Wynagrodzenia bezosobowe3 600
4300Zakup usług pozostałych723 600
80195Pozostała działalność72
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych72

Wójt
/-/Jan Cymerman

 
U Z A S A D N I E N I E

do Zarządzenia Nr 22/2006 Wójta Gminy Poświętne

z dnia 13 czerwca 2006 r.

Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 26, 22, 20,39, zwiększono dotacje celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniówo kwotę 13 484 zł dz. 854

o kwotę 53 000 zł dz. 852 w tym:

dożywianie -25 000 zł

dodatki do wynagrodzenia - 9 000 zł

zasiłki stałe - 13 000 zł

zasiłki okresowe - 6 000 zł

Dokonano zmian w dziale 801 oświata: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły zawodowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , dowożenie uczniów do szkół i pozostała działalność .

Wójt

/-/Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 13.06.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry